tính giá trị của biểu thức

Như thế này là phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tao cần được Note những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân mò mẫm nắm rõ rộng lớn về kiểu cách tính độ quý hiếm biểu thức trong số tình huống rõ ràng, mặt khác thích nghi với một vài dạng bài bác tập luyện về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức

Như tất cả chúng ta vẫn biết, biểu thức đó là sự phối kết hợp trong số những chữ, số vì thế những quy tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những quy tắc tính cơ bạn dạng, thổi lên lũy quá không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải hoàn toàn có thể triển khai bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội giản dị và đơn giản thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập cần áp dụng linh động, phối kết hợp trong số những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách cơ bạn dạng nhằm đo lường và tính toán đi ra độ quý hiếm ở đầu cuối của biểu thức được mang đến. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, tao phải ghi nhận áp dụng linh động trong số những quy tắc tính cơ bạn dạng sao mang đến tìm ra sản phẩm đúng chuẩn nhất. Ngoài ra, Khi giải những quy tắc toán, học viên cũng cần được ghi lưu giữ một vài Note, quy tắc buộc phải nhằm vận dụng vô điều giải. 

Những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức tuy nhiên tất cả chúng ta thông thường gặp gỡ tê liệt là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, hoặc quy tắc nhân và quy tắc phân tách, tao tiếp tục triển khai quy tắc tính kể từ trái ngược sang trọng cần.
 • Nếu một biểu thức với vừa đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức với vệt ngoặc đơn, tao cần triển khai những quy tắc tính vô vệt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi triển khai quy tắc tính nằm trong, học viên cần thiết Note một vài điều sau đây:
 • Nên group những số hạng với vô biểu thức sao mang đến trở nên group với tổng là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc thù phó hoán: Khi thay đổi khu vực của những số hạng vô một tổng thì sản phẩm của tổng vẫn không bao giờ thay đổi.
 • Luôn ghi lưu giữ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa với đáp án

Bài tập luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập luyện 2: Tính thời gian nhanh độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập luyện 4: Tìm nó, biết:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247
 2. b) nó : 3 = 190 – 90
 3. c) nó – 8357 = 3829 x 2
 4. d) nó x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) nó : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) nó – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập luyện 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi cửa hàng thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: fe+hno3 đặc nóng

Mỗi ngày cửa hàng bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập luyện 6: Tú với 76 viên bi. Số bi của An bộp chộp 5 lượt số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập luyện 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng với vô mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô mặt hàng số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân mật 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô mặt hàng số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của mặt hàng số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập luyện 8: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng với vô mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô mặt hàng số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập luyện 9: Phát biểu này bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những quy tắc tính cơ bạn dạng không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức với vừa đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tao triển khai quy tắc tính kể từ trái ngược sang trọng cần.
 3. Nếu một biểu thức với vừa đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức với vệt ngoặc đơn, tao triển khai những quy tắc tính vô vệt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập luyện 10: Giá trị của nó vô biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính láo số và bài bác tập luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính khoảng nằm trong và những câu hỏi khoảng nằm trong cơ bạn dạng và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, lưu giữ thời gian nhanh, lưu giữ lâu, giản dị và đơn giản nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, hao hao thích nghi với một vài dạng bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc chúng ta đạt được sản phẩm cao vô môn Toán.

Xem thêm: naoh hcl