tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

Mục xài bài xích học:

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Luyện luyện thực hiện những bài xích kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

Phát triển suy nghĩ của con trẻ Lúc tính nhiều luật lệ tính trong một bài xích toán

A. Lý thuyết tính độ quý hiếm của biểu thức

Thứ tự động tiến hành luật lệ tính

Khi tiến hành những luật lệ tính vô biểu thức, tao tiến hành kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Nếu biểu thức đem vết ngoặc, tao tiến hành những luật lệ toán vô ngoặc trước.

Nếu biểu thức bao gồm những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao tiến hành luật lệ toán nhân, phân tách trước tiếp sau đó mới mẻ cho tới luật lệ toán nằm trong, trừ

B. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Thực hiện tại luật lệ tính bám theo trật tự kể từ nên qua chuyện trái khoáy tao có:

 • 1 nằm trong 7 vì chưng 8, ghi chép 8
 • 5 nằm trong 4 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 9 nằm trong 7 vì chưng 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 2 nằm trong 4 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, ghi chép 7
 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại luật lệ tính bám theo quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân tách hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tao tiến hành đo lường kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

 • Nếu vô biểu thức, đem cả luật lệ nhân, luật lệ phân tách, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tao tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, đem vết ngoặc, tao tiến hành luật lệ tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Thực hiện tại biểu thức đem luật lệ cộng

 • Nhóm những số hạng vô biểu thức vẫn mang lại trở thành group đem tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi vị trí những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

C. Bài thói quen độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a. 234576 + 578957 + 47958c. 324586 - 178395 + 24605
b. 41235 + 24756 - 37968d 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)
b, 420785 + (420625 - 72438)
c, (47028 + 36720) + 43256
d, (35290 + 47658) - 57302
e, (72058 - 45359) + 26705
f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36
b, 42567 + 12336 : 24
c, 100532 - 374 x 38
d, 2345 x 27 + 45679
e, 12348 : 36 + 2435
f, 134415 - 134415 : 45
g, 235 x 148 - 148
h, 115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98
b, 4674 : 82 x 19
c, 156 + 6794 : 79
d, 7055 : 83 + 124
e, 784 x 23 : 46
f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168
b,16616 : 67 x 8815 : 43
c, 67032 : 72 + 258 x 37
d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68
b, 15275 : 47 x 204 - 204
c, 13623 - 13623 : 57 - 57
d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57
b, 10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)
c, 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23
d, 425 x 103 - (1274 : 14 - 14)
e, (31850 - 730 x 25) : 68 - 68
f, 936 x 750 - 750 : 15 -15

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158
b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48
d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức P.. = m + 527 x n. Tính P.. Lúc m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức P.. = 4752 : (x - 28)

a, Tính P.. Lúc x = 52

b, Tìm x nhằm P.. = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A Lúc x = 145

b, Tìm x nhằm A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B Lúc x = 57

b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A và B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy bịa vết ngoặc vô địa điểm tương thích nhằm biểu thức A có mức giá trị là (trình bày công việc thực hiện)

a, 47

b, Số bé bỏng nhất đem thể

c, Số lớn số 1 đem thể

D. Đáp án tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 = 861491

b, 41235 + 24756 - 37968 = , 28023

c, 324586 - 178395 + 24605 = 170796

d, 254782 - 34569 - 45796 = 174417

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)

Xem thêm: điển cố là gì

= 967364 +  93063 = 1060427

b, 420785 + (420625 - 72438)

=  420785 + 348187 = 768972

c, (47028 + 36720) + 43256

=  83748 + 43256 = 127004

d, (35290 + 47658) - 57302

=  82948 - 57302 = 2564

e, (72058 - 45359) + 26705

=  26699 + 26705 = 53404

f, (60320 - 32578) - 17020

=  27742 - 17020 = 10722

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:

Khi m = 473, n = 138

P = 473 + 527 x 138

= 473 + 72726

= 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A < B c, A < B

Bài 14:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

= 6 x 2 + 6 x 3 + 6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 6 + 6 x 7

= 6 x (2 + 3 + 4 + 5 + 6  +7)

= 6 x 27

b, milimet + pp + xx + yy

=11 x m + 11 x p +11 x x + 11 x y

=11 x (m + p + x + y)

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

= 12 x 101 + 21 x 101 + 42 x 101 + 24 x 101

= (12 + 21 + 42 + 24) x 101

= 99 x 101

Bài 15:

a) 3 x 15 + 18 : (6 + 3) = 3 x 15 + 18 : 9

= 45 + 2

= 47

b) (3 x 15 + 18) : (6 + 3) = (45 + 18) : 9

= 63 : 9

= 7

c) 3 x (15 + 18 : 6 + 3) = 3 x (15 + 3 + 3)

= 3 x (18 + 3)

= 3 x 21

= 63

(Để coi tiếp tư liệu chào chuyển vận tư liệu về)

Xem thêm: nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

---------------------------------------------------------------

E. Bài luyện Toán lớp 4 nâng lên khác

 • Bài luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán dò thám dạng toán dò thám X
 • Bài luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh
 • Bài luyện trong nhà vô thời hạn nghỉ 
 • Bài ôn luyện trong nhà môn Tiếng việt lớp 4
 • Tổng ăn ý những công thức Toán lớp 4 và 5

Bài luyện Toán lớp 4: Dạng Toán tính độ quý hiếm của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp canh ty những học viên rèn luyện những dạng bài xích tính độ quý hiếm của biểu thức kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên tự động gia tăng kiến thức và kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích luyện Toán lớp 4, gần giống canh ty những thầy cô đạt thêm tư liệu rời khỏi đề rèn luyện mang lại học viên. Mời những em với những thầy cô xem thêm.

Ngoài Bài luyện nâng lên Toán lớp 4 Dạng toán tính độ quý hiếm của biểu thức, chào những em học viên và quý thầy cô xem thêm thêm thắt Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 bám theo Thông tư 22, Sở đề ganh đua đằm thắm học tập kì 2 lớp 4  bám theo Thông tư 22, .... tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn thuế tầm và lựa chọn lọc. Với phiếu bài xích luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!