tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là sự học viên áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kỹ năng và kiến thức lưu ý và những dạng bài xích tập dượt áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại phép tắc tính theo đuổi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân chia hoặc phép tắc trừ và phép tắc nằm trong, tớ tiến hành đo lường kể từ trái ngược qua quýt cần.

 • Nếu nhập biểu thức, đem cả phép tắc nhân, phép tắc phân chia, phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, tớ tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, đem vệt ngoặc, tớ tiến hành phép tắc tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức đem phép tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức tiếp tục cho tới trở nên group đem tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối kết hợp của phép tắc cộng: Khi thay đổi điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập dượt áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của phép tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú đem 76 viên bi, số bi của An cấp 7 thứ tự số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo đuổi quy tắc của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo đuổi quy tắc của biểu thức đem chứa chấp phép tắc nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt điều trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện tại phép tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: giáp thân mệnh gì

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vày 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vày 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vày 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thiết 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích rời khỏi tớ đem số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên đem 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích rời khỏi tớ đem tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập dượt tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: c6h5oh + na

a) đem 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành chất lượng rộng lớn cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện toán online bên trên lendviet.com nhé!