tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài tập luyện tính giá trị biểu thức lớp 3

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 3

Các dạng bài xích tập luyện tính giá trị biểu thức lớp 3 được update vừa đủ chắc chắn là sẽ hỗ trợ chúng ta học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện rưa rứa ôn luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao môn Toán lớp 3. Dưới đó là tóm lược lý thuyết và bài xích tập luyện về tính giá trị biểu thức lớp 3.

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Lý thuyết tính giá trị biểu thức lớp 3

1. Khái niệm về biểu thức và độ quý hiếm của biểu thức:

  • Biểu thức số học tập bao hàm những số được nối cùng nhau vì như thế những quy tắc tính.
  • Giá trị của biểu thức: Là sản phẩm sau thời điểm tiến hành những quy tắc tính vô biểu thức.

2. Các dạng biểu thức và trật tự tiến hành quy tắc tính:

- Biểu thức chỉ chứa chấp những quy tắc tính nằm trong cường độ ưu tiên: Cộng, trừ hoặc nhân, chia: Thực hiện nay quy tắc tính kể từ trái khoáy sang trọng nên.

- Biểu thức chứa chấp những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, chia:

Thực hiện nay nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau;

- Biểu thức chứa chấp lốt ngoặc ( ) :

Thực hiện nay quy tắc tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 93 : 3 x 7                                                           b) 15 x 7 : 5

Hướng dẫn:

a) 93 : 3 x 7 = 31 x 7 = 217

b) 15 x 7 : 5 = 105 : 5 = 21

Ví dụ 2: Viết những biểu thức sau và tính độ quý hiếm những biểu thức đó:

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cùng theo với 42.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ chuồn 74.

Hướng dẫn:

a) 15 x 4 + 42 = 60 + 42 = 102.

b) 98 + 37 - 74 = 135 - 74 = 61.

Ví dụ 3: Em hái được 12 cành hoa, chị hái được 13 cành hoa. Sau cơ cả nhì người mẹ gói số hoa vừa phải hái trở thành 5 bó. Hỏi từng bó sở hữu từng nào bông hoa?

Hướng dẫn:

Em và chị hái được số hoa là:

12 + 13 = 25 (bông)

Mỗi bó hoa sở hữu số bông là:

25 : 5 = 5 (bông)

Đáp số: 5 bông.

Ví dụ 4: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a) 99927 : (10248:8 – 1272)

b) (10356×5 – 780) : 6

Hướng dẫn:

a) 99927 : (10248:8 – 1272) = 99927 : (1281 - 1272) = 99927 : 9 = 11103.

b) (10356×5 – 780) : 6 = (51780 - 780) : 6 = 51000 : 6 = 8500

Ví dụ 5: Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức:

a) 52 + 37 + 48 + 63

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

Hướng dẫn:

a) 52 + 37 + 48 + 63

= 52 + 48 + 37 + 63

= 100 + 100

= 200

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5+3+2)

= 24 x 10

= 240

II. Trường hợp ý biểu thức không tồn tại chứa chấp lốt ngoặc đơn ().

1. Trong biểu thức chỉ chứa chấp những quy tắc tính nằm trong hoặc quy tắc tính trừ hoặc chứa chấp cả quy tắc tính nằm trong, trừ thì tớ tiến hành tính độ quý hiếm của biểu thức theo dõi trật tự kể từ trái khoáy sang trọng nên.

Ví dụ:

a,

15 + 6 + 23 + 82 + 9

= 21 + 23 + 82 + 9

= 44 + 82 + 9

= 126 + 9

= 135

Hoặc 15 + 6 + 23 + 82 + 9

= 21 + 105 + 9

= 126 + 9

= 135

b,

425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

Hoặc 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - (102 + 97)

= 391 - 199

= 192

c, 2020 + 364 - 986 + 251 - 378

= 2384 - 986 + 251 - 378

= 1398 + 251 - 378

= 1649 - 378

= 1271

2. Trong biểu thức chỉ chứa chấp những quy tắc tính nhân hoặc quy tắc tính phân tách hoặc chứa chấp cả quy tắc tính nhân, phân tách thì tớ tiến hành tính độ quý hiếm của biểu thức theo dõi trật tự kể từ trái khoáy sang trọng nên.

Ví dụ : a,

15 × 6 × 23 × 82

= 90 × 23 × 82

= 2070 × 82

= 169 740

Hoặc 15 × 6 × 23 × 82

= 90 × 1886

= 169 740

b,

17388 : 138 : 14 : 3

= 126 : 14 : 3

= 9 : 3

= 3

Xem thêm: cacbon oxit

Hoặc 17388 : 138 : 14 : 3

= 126 : (14 × 3)

= 126 : 42

= 3

c,

173404 : 563 : 28 × 102 : 34

= 308 : 28 × 102 : 34

= 11 × 102 : 34

= 1122 : 34

= 33

Hoặc 173404 : 563 : 28 × 102 : 34

= 308 : 28 × 3

= 11 × 3

= 33

3. Trong biểu thức chứa chấp những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ tiến hành nhân, phân tách trước, nằm trong , trừ sau.

Chú ý: +) Nếu quy tắc nhân và quy tắc phân tách sở hữu vô biểu thức ko đứng ngay tắp lự kề cùng nhau tuy nhiên Một trong những quy tắc tính nhân, phân tách cơ sở hữu lốt quy tắc tính nằm trong hoặc quy tắc tính trừ thì tớ rất có thể tiến hành đôi khi cả quy tắc tính nhân và quy tắc phân tách cơ. Sau này lại kế tiếp xét những lốt quy tắc tính sót lại vô biểu thức và kế tiếp tiến hành theo dõi quy tắc đang được nêu.

Ví dụ : 128 × 2 + 367 × 3 - 895 + 476 × 4 - 2018 + 182

= 256 + 1101 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 1357 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 462 + 1904 - 2018 + 182

= 2366 - 2018 + 182

= 348 + 182

= 530

Hoặc 128 × 2 + 367 × 3 - 895 + 476 × 4 - 2018 + 182

= 256 + 1101 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 1357 - 895 + 1904 - (2018 - 182)

= 462 + 1904 - 1836

= 2366 - 1836

= 530

+) Nếu quy tắc nhân và quy tắc phân tách sở hữu vô biểu thức đứng ngay tắp lự kề cùng nhau thì tớ tiến hành theo dõi trật tự kể từ trái khoáy sang trọng nên chứ không cần nên là tiến hành quy tắc nhân trước rồi cho tới quy tắc phân tách. Sau này lại kế tiếp xét những lốt quy tắc tính sót lại vô biểu thức và kế tiếp tiến hành theo dõi quy tắc đang được nêu.

Ví dụ : 195615 : 945 × 13 - 356 + 1024

= 207 × 13 - 356 + 1024

= 2691 - 356 +1024

= 2335 + 1024

= 3359

B. Trường hợp ý biểu thức sở hữu chứa chấp lốt ngoặc đơn () thì tớ tiến hành những quy tắc tính vô ngoặc đơn trước, những quy tắc tính bên phía ngoài ngoặc đơn sau. (Thứ tự động tiến hành quy tắc tính như trên).

Ví dụ: 2020 - (18 × 87 - 1333: 31 - 1206 )

= 2020 - ( 1566 - 43 - 1206)

= 2020 - ( 1523 - 1206)

= 2020 - 317

= 1703

***) Ngoài những tình huống áp dụng trật tự tiến hành quy tắc tính như đang được nêu bên trên thì nên để ý với tình huống tính độ quý hiếm biểu thức như sau:

a. 136 × 5 - 1368 + 884

= 680 - 1368 + 884

= 680 + 884 - 1368

= 1564 - 1368

= 196

b. 758 - 1312 - 657 + 2020

= 758 + 2020 - 1312 - 657

= 2778 - (1312 + 657)

= 2778 - 1969

= 809

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

1. 3620 + 759 – 1267 – 105

2. 97864 + 25318 – 68425 + 1076

3. 975 – 278 + 25 – 273 + 207

4. 432 + 5768 – 1429 – 1238

5. 225 × 6 × 32 × 68

6. 157 × 28 × 103 × 2

7. 80319 : 123 × 74 × 105

8. 71172 : 659 : 9 × 376

9. 89 × 504 : 126 : 2

10. 756 × 34 : 17 × 359 : 126

11. 516 × 73 - 4915 + 7018

12. 326 × (1234 - 215) - 40786 - 3612

13. 126672 : 609 × 85 – 243 × 34 - 1409 +1591

14. 264795 : 417 + 728 – 913 +1326 : 13

15. 102 × 391 – 391 : 17 – 12876

16. 22392 – 253484 : 308 × 15 + 3027

17. (2456 + 204 ×146 – 20504) : 326

18. 342 : 57 × 30584 - 10584 + 9416

19. 21789 + 768 × 125 - 9600 : 320

20. 1094 × (8856 : 12 - 42) - 109947 + 34201

21. 4988 + 3815 : 109 × 697 – 25148

22. 60296 + (164 × 203 – 23192 : 892 + 18459 – 1459 × 32)

23. 4789 – 324 × 12 – 387 + 113

24. 2320 + 1122 : 22 – (47736 : 312 +2009) – 200

25. 2910 – 910 : (276 : 3 – 168 × 2 : 4 + 27) – 884

26. 14364 : 19 + 20020 – 278 × 63

27. 4890 – (483 × 6 – 6399 : 9) : 3

28. 215 – 4125 : (5202 : 34 × 15 – 2020) + 2019 × 26

29. 15 × 4 - 71 + 30

30. 38 – 38 : 2 × 7 + 149

31. 135 – 96 : 8 × 7 + 24 – 83 + 17

32. 1098 – 98 × 17 – 1527 + 3802

33. 258 – 144 × 15 : 8 – 1364 + 3291

34. 1898 – 72 : (36 × 4 : 9 – 9 – 4 + 6) - 2020 + 546

35. 136 – 48 : (648 : 9 :4 – 25 + 11) - 189 + 273

Ngoài Các dạng bài xích tập luyện tính giá trị biểu thức lớp 3, với tư liệu hữu ích giải toán lớp 3 được update và biên soạn rõ ràng và cụ thể, dễ dàng nắm bắt mang lại cho những em học viên sự tiện lợi rưa rứa thích nghi được giải những Việc 3 tương quan cho tới tính độ quý hiếm biểu thức. Không chỉ mất vậy, tư liệu này còn hỗ trợ chúng ta học viên đơn giản dễ dàng rộng lớn khi mò mẫm đi ra cách thức thực hiện toán giải cực tốt cho chính mình và trau dồi được những tài năng cực tốt cho tới bạn dạng thân mật. Hãy nằm trong rèn luyện thêm thắt những bài xích tập luyện Toán 3 không giống nhé:

  • Bài tập luyện Toán lớp 3: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số sở hữu tía chữ số
  • Bài tập luyện Toán lớp 3: Cộng, trừ những số sở hữu tía chữ số (không nhớ)
  • Bài tập luyện Toán lớp 3: Cộng những số sở hữu tía chữ số (có ghi nhớ một lần)
  • Bài tập luyện Toán lớp 3: Ôn tập luyện về hình học
  • Bài tập luyện Toán lớp 3: Trừ những số sở hữu tía chữ số (có ghi nhớ một lần)
  • Bài tập luyện Toán lớp 3: Ôn tập luyện về giải toán

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta Các dạng bài xích tập luyện tính giá trị biểu thức lớp 3. Bên cạnh đó, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập luyện môn Toán lớp 3 vừa đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt sản phẩm cao. Dường như thì những em rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt Lý thuyết Toán 3, Toán lớp 3, Giải bài xích tập luyện Toán 3 bên trên trang chủ.

Xem thêm: những tháng có 31 ngày