tính giá trị biểu thức

Như thế này là cơ hội tính giá trị biểu thức? Khi tính giá trị biểu thức, tao rất cần phải cảnh báo những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân mò mẫm làm rõ rộng lớn về kiểu cách tính giá trị biểu thức trong những tình huống ví dụ, đôi khi thích nghi với một số trong những dạng bài xích luyện về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức

Như tất cả chúng ta đang được biết, biểu thức đó là sự phối hợp trong những chữ, số vì thế những phép tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những phép tắc tính cơ bạn dạng, thổi lên lũy quá không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải rất có thể tiến hành bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội giản dị thì tính giá trị biểu thức đó là người học tập cần áp dụng linh động, phối hợp trong những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia cơ bạn dạng nhằm đo lường và tính toán rời khỏi độ quý hiếm sau cùng của biểu thức được mang đến. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính giá trị biểu thức

Trong cơ hội tính giá trị biểu thức, tao phải ghi nhận áp dụng linh động trong những phép tắc tính cơ bạn dạng sao mang đến tìm kiếm ra thành phẩm đúng mực nhất. Hình như, Lúc giải những phép tắc toán, học viên cũng rất cần phải ghi lưu giữ một số trong những cảnh báo, quy tắc nên nhằm vận dụng nhập câu nói. giải. 

Những cơ hội tính giá trị biểu thức nhưng mà tất cả chúng ta thông thường bắt gặp cơ là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, hoặc phép tắc nhân và phép tắc phân chia, tao tiếp tục tiến hành phép tắc tính kể từ ngược thanh lịch cần.
 • Nếu một biểu thức với tương đối đầy đủ những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu nhập một biểu thức với vệt ngoặc đơn, tao cần tiến hành những phép tắc tính nhập vệt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi tiến hành phép tắc tính nằm trong, học viên cần thiết cảnh báo một số trong những điều sau đây:
 • Nên group những số hạng với nhập biểu thức sao mang đến trở thành group với tổng là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc thù phú hoán: Khi thay đổi điểm của những số hạng nhập một tổng thì thành phẩm của tổng vẫn bất biến.
 • Luôn ghi lưu giữ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính giá trị biểu thức

Một số bài xích luyện tính giá trị biểu thức minh họa với đáp án

Bài luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài luyện 2: Tính thời gian nhanh độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài luyện 4: Tìm nó, biết:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247
 2. b) nó : 3 = 190 – 90
 3. c) nó – 8357 = 3829 x 2
 4. d) nó x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) nó : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) nó – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài luyện 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi cửa hàng thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: phép liên kết câu

Mỗi ngày cửa hàng bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu.

Bài luyện 6: Tú với 76 viên bi. Số bi của An vội vàng 5 thứ tự số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài luyện 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng với nhập sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng nhập sản phẩm số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân thiện 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng nhập sản phẩm số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của sản phẩm số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài luyện 8: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng với nhập sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng nhập sản phẩm số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài luyện 9: Phát biểu này bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những phép tắc tính cơ bạn dạng không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức với tương đối đầy đủ những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao tiến hành phép tắc tính kể từ ngược thanh lịch cần.
 3. Nếu một biểu thức với tương đối đầy đủ những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu nhập biểu thức với vệt ngoặc đơn, tao tiến hành những phép tắc tính nhập vệt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài luyện 10: Giá trị của nó nhập biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính lếu láo số và bài xích luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính tầm nằm trong và những câu hỏi tầm nằm trong cơ bạn dạng và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, lưu giữ thời gian nhanh, lưu giữ lâu, giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những cơ hội tính giá trị biểu thức, gần giống thích nghi với một số trong những dạng bài xích luyện tính giá trị biểu thức. Chúc các bạn đạt được thành phẩm cao nhập môn Toán.

Xem thêm: trực tâm là giao điểm của ba đường gì