tính chất hóa học của ancolBài viết lách Tính hóa học của Ancol: đặc thù chất hóa học, đặc thù vật lí, danh pháp, pha trộn, phần mềm với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Tính hóa học của Ancol: đặc thù chất hóa học, đặc thù vật lí, danh pháp, pha trộn, phần mềm.

Bạn đang xem: tính chất hóa học của ancol

Tính hóa học của Ancol: đặc thù chất hóa học, đặc thù vật lí, danh pháp, pha trộn, phần mềm cụ thể nhất

Bài giảng: Bài 40 : Ancol - Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp

1. Định nghĩa

Quảng cáo

    Ancol là những phù hợp hóa học hữu nhưng mà phân tử đem group hidroxyl (OH) link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon no.

    Công thức tổng quát lác của ancol: R(OH)n (n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

    - Công thức của ancol no mạch trực tiếp, đơn chức: CnH2n+1OH hoặc CnH2n+2O (với n ≥ 1).

2. Phân loại

    - Gốc R rất có thể là mạch hở no hoặc ko no hoặc mạch vòng.

    Ví dụ: CH3-OH;     CH2=CH-CH2-OH;     C6H5-CH2-OH.

    - Nhóm OH- rất có thể bám vô cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo nên trở thành ancol ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

    Lưu ý: Bậc của ancol vì thế bậc của nguyên vẹn tử cacbon link với group OH.

    Ví dụ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

Bảng phân loại ancol

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    - Ancol ko bền khi:

        + phần lớn group –OH nằm trong thêm thắt vào trong 1 nguyên vẹn tử cacbon.

        + Nhóm –OH thêm nữa nguyên vẹn tử cacbon đem nối song.

Quảng cáo

    Ví dụ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

3. Đồng phân và danh pháp

    a. Đồng phân

    - Mạch cacbon không giống nhau.

    - Vị trí của những group –OH không giống nhau.

    - Bên cạnh đó ancol đơn chức đem đồng phân là ete: R-O-R’.

    Ví dụ: Viết đồng phân của C3H8O.

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    b. Danh pháp

    - Tên thông thường: Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no ứng + ic.

    Ví dụ:

        CH3-CH2-OH: ancol etylic.

        CH3-OH: ancol metylic.

    - Tên thay cho thế: Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no ứng + ol.

    Ví dụ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

II. Tính hóa học vật lý

    - Các ancol đem nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa những hiđcacbon đem nằm trong phân tử khối hoặc đồng phân ete của chính nó là vì trong số những phân tử ancol có link hiđro → Hình ảnh tận hưởng cho tới phỏng tan.

    - Từ C1 cho tới C12 ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng biệt d < 1), kể từ C13 trở lên trên ở thể rắn.

    - C1 cho tới C3 tan vô hạn nội địa vì thế đem liên kiết H với nước.

    - Độ rượu = (Vancol nguyên vẹn chất/Vdd ancol).100

    - Các poli như etylen glicol, glixerol thông thường sánh, nặng nề rộng lớn nước và đem vị ngọt.

Quảng cáo

III. Tính hóa học hóa học

1. Phản ứng thế nguyên vẹn tử hiđro của group OH ancol (phản ứng đặc thù của Ancol)

    - Tính hóa học công cộng của ancol:

2ROH + Na → 2RONa + H2

    - Tính hóa học đặc thù của glixerol:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

(ĐK: ham muốn thuộc tính với Cu(OH)2 cần đem 2 group -OH trở lên trên ngay lập tức kề nhau)

    → Phản ứng này dùng làm phân biệt ancol đơn chức với ancol nhiều chức đem 2 group OH cạnh nhau vô phân tử.

2. Phản ứng thế group OH

    - Phản ứng với axit vô cơ:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    - Phản ứng tạo nên dien: sử dụng tạo ra cao su đặc buna.

Xem thêm: phép liên kết câu

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

(ĐK: cần đem xúc tác là Al2O3 + MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

    Chú ý:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

(ĐK n ≥ 2, theo gót quy tắc Zai-xép)

(ancol bậc càng tốt thì sẽ càng dễ dàng khử nước tạo nên anken)

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

(phải là rượu no, đơn chức)

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

(ancol bậc càng thấp thì sẽ càng dễ dàng khử nước tạo nên ete)

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

4. Phản ứng oxi hoá

    - Phản ứng oxi hoá trả toàn:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    - Phản ứng oxi hoá ko trả toàn:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

Quảng cáo

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

2. Điều chế

    a. Phương pháp tổng hợp

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    Ví dụ: Điều chế etanol kể từ etilen     CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH

    b. Phương pháp sinh hoá: kể từ tinh nghịch bột, đàng, ...

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    c. Điều chế metanol vô công nghiệp

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

    * Giới thiệu một trong những rượu

    a. Rượu metylic (CH3OH)

    - Là hóa học lỏng, ko màu sắc, nhẹ nhõm rộng lớn nước, tan vô hạn nội địa, đem mùi hương đặc thù, nhiệt độ phỏng sôi 65oC.

    - Rất độc: nếu như tu cần dễ dàng quáng gà đôi mắt, tu nhiều rất có thể tạo nên tử vong.

    - Dùng nhằm pha trộn anđehit fomic, tổ hợp hóa học mềm, thực hiện dung môi.

    - Điều chế:

        + Tổng phù hợp trực tiếp:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

        + phẳng cơ hội trưng mộc.

    b. Rượu etylic (C2H5OH)

    - Là hóa học lỏng, nhẹ nhõm rộng lớn nước, tan vô hạn nội địa, đem mùi hương thơm sực, nhiệt độ phỏng sôi 78oC.

    - Có phần mềm rất rộng vô thực tế: nhằm sản xuất cao su đặc và một trong những hóa học tổ hợp khác ví như este, axit axetic, ete, … Để thực hiện dung môi hòa tan vecni, dược phẩm, nước hoa.

    c. Rượu butylic (C4H9OH)

    - Có 4 đồng phân. Là những hóa học lỏng, không nhiều tan nội địa rộng lớn 3 hóa học đầu mặt hàng đồng đẳng. Có mùi hương đặc thù.

    d. Rượu allylic (CH2=CH-CH2OH)

    - Là hóa học lỏng ko màu sắc, mùi hương xốc, nhiệt độ phỏng sôi 97oC.

    - Được dùng làm tạo ra hóa học mềm.

    - Khi lão hóa ở địa điểm nối song tạo nên trở thành glixerol.

    e. Một số rượu nhiều chức

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 đem đáp án

Xem thêm thắt những phần Lý thuyết Hóa học tập lớp 11 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Lý thuyết Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
  • Lý thuyết Phenol
  • Lý thuyết Luyện luyện Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
  • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
  • Dạng 2: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu dẫn xuất halogen
  • Dạng 3: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Ancol, Phenol

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: ch3cooh caco3