hco3 + oh

HCO3- + OH- CO32- + H2O

Xem thêm: cách chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn

Reaktanten:

  • HCO3-
    • Namen: Hydrogencarbonate Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Bikarbonat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, HCO3 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
  • OH-
    • Namen: Hydroxide Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Hydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07

Produkte:

Xem thêm: hà nhi vietnam idol

  • CO32-
    • H2O