hằng đẳng thức bậc 3

Hằng đẳng thức bậc 3 đang được là thắc mắc được thật nhiều chúng ta học viên, SV dò thám dò thám. Chính vì vậy nội dung bài viết sau đây của Phạm Vũ Dương Sơn tiếp tục giúp cho bạn hiểu rằng hằng đẳng thức bậc 3 nhé.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức bậc 3

  • A3+ B3= (A + B)3-3AB(A + B)
  • A3+ B3= (AB)3+3AB(AB)
  • (A+B+C)3= A3+ B3+ C3+3(A+B)(A+C)(B+C)
  • A3+ B3+ C3-3ABC = (A+B+C)(A2+ B2+ C2-AB-BC-CA)
  • (AB)3+(BC)3+(CA)3= 3(AB)(BC)(CA)
  • (A+B)(B+C)(C+A) – 8ABC = A(BC)2+ B(CA)2+ C(AB) 2
  • (A+B)(B+C)(C+A) = (A+B+C)(AB+BC+CA)-ABC

7 hằng đẳng thức kỷ niệm lớp 8

Bình phương của một tổng

(a + b) ² = a² + 2ab + b² = (a – b) ² + 4ab

Diễn giải: Bình phương của một tổng nhị số vì chưng bình phương của số loại nhất, cùng theo với nhị phiên tích của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với bình phương của số loại nhị.

Bình phương của một hiệu

(a – b) ² = a² – 2ab + b² = (a + b) ² – 4ab

Diễn giải: Bình phương của một hiệu nhị số vì chưng bình phương của số loại nhất, trừ chuồn nhị phiên tích của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với bình phương của số loại nhị.

Hiệu của nhị bình phương

 a² − b² = (a − b)(a + b)

Diễn giải: Hiệu nhị bình phương nhị số vì chưng tổng nhị số bại liệt, nhân với hiệu nhị số bại liệt.

Lập phương của một tổng

(a + b) ³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

Diễn giải: Lập phương của một tổng nhị số vì chưng lập phương của số loại nhất, cùng theo với phụ vương phiên tích bình phương số loại nhất nhân số loại nhị, cùng theo với phụ vương phiên tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, rồi cùng theo với lập phương của số loại nhị.

Lập phương của một hiệu

(a – b) ³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

Diễn giải: Lập phương của một hiệu nhị số vì chưng lập phương của số loại nhất, trừ chuồn phụ vương phiên tích bình phương của số loại nhất nhân với số loại nhị, cùng theo với phụ vương phiên tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị, tiếp sau đó trừ chuồn lập phương của số loại nhị.

Tổng của nhị lập phương

a³ + b³ = (a + b) (a² – ab + b²) = (a + b) ³ – 3a²b – 3ab² = (a + b) ³ – 3ab (a + b)

Diễn giải: Tổng của nhị lập phương nhị số vì chưng tổng của nhị số bại liệt, nhân với bình phương thiếu thốn của hiệu nhị số bại liệt.

Hiệu của nhị lập phương

a³ – b³ = (a – b) (a² + ab + b²) = (a – b) 3 + 3a²b – 3ab² = (a – b) 3 + 3ab (a – b)

Diễn giải: Hiệu của nhị lập phương của nhị số vì chưng hiệu nhị số bại liệt, nhân với bình phương thiếu thốn của tổng của nhị số bại liệt.

Hệ trái ngược hằng đẳng thức

Ngoài đi ra, tớ với 7 sản phẩm đẳng thức lớp 8 bên trên bên trên. Thường dùng trong những lúc biến hóa lượng giác minh chứng đẳng thức, bất đẳng thức,..

Xem ngay: 50% giờ vì chưng từng nào phút

Cách nhân nhiều thức với rất nhiều thức lớp 8

Qui tắc nhân nhiều thức với rất nhiều thức

Muốn nhân một nhiều thức với cùng một nhiều thức, tớ nhân từng hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức bại liệt rồi với những tích cùng nhau.

Công thức

Cho A,B,C,DA,B,C,D là những nhiều thức tớ có:

(A+B).(C+D)(A+B).(C+D)

=A(C+D)+B(C+D)=A(C+D)+B(C+D)

=AC+AD+BC+BD.=AC+AD+BC+BD.

Các dạng toán cơ bản

Dạng 1: Thực hiện nay luật lệ tính (hoặc rút gọn gàng biểu thức)

Phương pháp

Sử dụng quy tắc nhân nhiều thức với rất nhiều thức.

Ví dụ:

(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1(x+1)(2x+1)=x.2x+x.1+1.2x+1.1=2×2+x+2x+1=2×2+3x+1

Dạng 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

Phương pháp

Giá trị của biểu thức f(x)f(x) tại x0x0 là f(x0)f(x0)

Ví dụ: 

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2) tại  x=2x=2

Ta có: 

A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6

⇔A=−x3−4×2+5x+5A=(x−1)(x2+1)−(2x+3)(x2−2)

⇔A=x.x2+x.1−1.x2−1.1−2x.x2+2x.2−3.x2+3.2

⇔A=x3+x−x2−1−2×3+4x−3×2+6⇔A=−x3−4×2+5x+5

Tại x=2x=2 ta có: 

A=−23−4.22+5.2+5=−9A=−23−4.22+5.2+5=−9.

Dạng 3: Tìm xx

Phương pháp

Sử dụng những quy tắc nhân nhiều thức với rất nhiều thức nhằm biến hóa fake về dạng tìm xx cơ bạn dạng.

Ví dụ: 

Tìm x biết:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

Ta có:

(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6⇔2x=−10

⇔x=−5(x+2)(x+3)−(x−2)(x+5)=6

⇔x.x+3.x+2.x+2.3−x.x−5.x+2.x+2.5=6

⇔x2+3x+2x+6−x2−5x+2x+10=6

⇔2x+16=6

⇔2x=−10

⇔x=−5

Bài luyện nhân nhiều thức với rất nhiều loại lớp 8

Bài 1: Kết trái ngược của luật lệ tính (x -2)(x +5) vì chưng ?

A. x2 – 2x – 10.

B. x2 + 3x – 10

C. x2 – 3x – 10.

D. x2 + 2x – 10

Bài 2: Thực hiện nay luật lệ tính  ta với thành quả là ?

A. 28x – 3.

B. 28x – 5.

C. 28x – 11.

D. 28x – 8.

Bài 3: Giá trị của x thỏa mãn nhu cầu ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + một là ?

A. x = – 1.

B. x =  

C. x = .

D. x = 0

Bài 4: Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x – 3 )( 4 + 6x ) – ( 6 – 3x )( 4x – 2 ) là ?

A. 0   B. 40x

C. -40x   D. Kết trái ngược không giống.

Bài 5: Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x – 3) + 2 tớ được:

A. 2×2+ x – 4     B. x2+ 4x – 3

Xem thêm: cris phan sinh năm bao nhiêu

C. 2×2– 3x + 2     D. –2×2+ 3x -2

Bài 6: Rút gọn gàng biểu thức A = (2×2 + 2x).(-2×2 + 2x ) tớ được:

A. 4×4+ 8×3+ 4×2     B. –4×4 + 8×3

C. –4×4+ 4×2 D. 4×4 – 4×2

Có thể chúng ta cần: Cách tính lượng riêng

Bài 7: Tính độ quý hiếm biểu thức: A = (x + 3).(x2 – 3x + 9) bên trên x = 10

A.1980     B. 1201

C. 1302     D.1027

Bài 8: Tìm x biết: (2x + 2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

Bài 9: Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) – 6x.(x + 2) = 16

A. x = 2     B. x = – 3

C. x = – 1     D. x = 1

Giải luyện nhân đơn thức với rất nhiều thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với ( x – 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) – 2( x + 5 )

= x2 + 5x – 2x – 10 = x2 + 3x – 10.

Chọn đáp án B.

Câu 2: Giải bài luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + 1

⇔ ( 2x – x2 + 2 – x ) – ( 3×2 + 6x + 5x + 10 ) = – 4×2 + 1

⇔ – 4×2 – 10x – 8 = – 4×2 + 1 ⇔ – 10x = 9 ⇔ x = 

Vậy nghiệm  x ở đây  là .

Chọn đáp án B.

Câu 3: Giải bài luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với ( x + 1 )( 2 – x ) – ( 3x + 5 )( x + 2 ) = – 4×2 + 1

⇔ ( 2x – x2 + 2 – x ) – ( 3×2 + 6x + 5x + 10 ) = – 4×2 + 1

⇔ – 4×2 – 10x – 8 = – 4×2 + 1 ⇔ – 10x = 9 ⇔ x = – 9/10

Vậy độ quý hiếm x cần thiết dò thám là x = – 9/10.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Giải bài luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta với A = ( 2x – 3 )( 4 + 6x ) – ( 6 – 3x )( 4x – 2 )

= ( 8x + 12×2 – 12 – 18x ) – ( 24x – 12 – 12×2 + 6x )

= 12×2 – 10x – 12 – 30x + 12×2 + 12 = 24×2 – 40x.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Giải bài luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (x + 2).(2x – 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2×2 – 3x + 4x – 6 + 2

A = 2×2 + x – 4

Chọn đáp án A.

Câu 6: Giải bài luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (2×2 + 2x).(-2×2 + 2x )

A = 2×2.(-2×2 + 2x) + 2x.(-2×2 + 2x)

A = 2×2.(-2×2) + 2×2.2x + 2x. (-2×2) + 2x .2x

A = -4×4 + 4×3 – 4×3 + 4×2

A = -4×4 + 4×2

Chọn đáp án C.

Câu 7: Giải bài bác luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: A = (x + 3).(x2 – 3x + 9)

A = x .(x2 – 3x + 9) + 3.(x2 – 3x + 9)

A = x3 – 3×2 + 9x + 3×2 – 9x + 27

A = x3 + 27

Giá trị biểu thức Khi x = 10 là : A = 103 + 27 = 1027

Chọn đáp án D.

Câu 8: Giải bài bác luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có: (2x + 2)(x – 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x – 1) + 2(x – 1) – x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2×2 – 2x + 2x – 2 – 2×2 – x – 4x – 2 = 0

⇔ – 5x – 4 = 0

⇔ – 5x = 4

⇔ x =  

Chọn đáp án A.

Câu 9: Giải bài bác luyện toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x – 3) – 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x – 3) + 1.(2x – 3 ) – 6x. x – 6x . 2 = 16

⇔ 6×2 – 9x + 2x – 3 – 6×2 – 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ – 19x = 19

⇔ x = – 1

Chọn đáp án C

Bài ghi chép mới

Xem thêm: 2004 tuổi gì

• Bột ngũ ly đủ dinh dưỡng An Sinh &#160        • Cách thực hiện kem chuối hộp sữa chua, sữa quánh thật ngon tận nhà         • Mua phân tử giắt khén ở TP HCM LH: 0379.720.449         • Bưởi đỏ chót Tân Lạc là gì? Công dụng của bòng Tân Lạc         • Cách chế trở nên giắt mật thô đơn giản và giản dị, dễ dàng làm