feo+h2so4 đặc

FeO H2SO4 đặc

Bạn đang xem: feo+h2so4 đặc

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài bác học: Cân vì như thế phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng như các dạng bài bác luyện.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những thắc mắc tương quan cho tới sắt:

 • Cho Fe dư nhập hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp nhận được chứa
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp này sau đây
 • Chất này bên dưới đấy là hóa học khử oxit Fe nhập lò cao
 • Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp HCl sinh rời khỏi muối hạt FeCl3
 • Phản ứng này tại đây ko đưa đến muối hạt Fe (III)

1. Phương trình phản xạ FeO tính năng H2SO4 đặc 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

2. Cân vì như thế phản xạ FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+2O + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

1x

Fe+2 → Fe+3 +1e

S+6 + 2e → S+4 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Không có

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại FeO tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO tính năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh nóng

5. Hiện tượng Hóa học

Khi mang lại FeO tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh rời khỏi muối hạt Fe (III) sunfat và có

khí hương thơm hắc diêm sinh đioxit bay rời khỏi.

6. Tính hóa chất của FeO

Các phù hợp hóa học Fe (II) với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, tự trong những phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

6.1.Tính hóa học đặc thù của phù hợp hóa học Fe (II) là tính khử.

Các phù hợp hóa học Fe (II) thông thường thường xuyên bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành phù hợp hóa học Fe (III).

FeO là 1 trong oxit bazơ, ngoại giả, tự với số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian giảo => FeO với tính khử và tính lão hóa.

6.2. FeO là 1 trong oxit bazơ

Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

 • FeO là hóa học lão hóa Lúc tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

3FeO + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 3Fe

 • FeO là hóa học khử Lúc tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2

4FeO + O2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,giá buốt → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, giá buốt → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6.3. Ứng dụng FeO

FeO là phù hợp hóa học cần thiết nhằm tính năng với hóa học khử mạnh phát triển rời khỏi Fe.

FeO nhập vật tư gốm rất có thể được tạo hình vì như thế phản xạ khử sắt(III) oxit nhập lò nung. Khi Fe tía đã biết thành khử trở thành Fe nhị nhập men thì đặc biệt khó khăn oxy hoá quay về. Hầu không còn những loại men sẽ sở hữu chừng hoà tan Fe nhị Lúc nung chảy cao hơn nữa Lúc ở hiện trạng rắn bởi vậy sẽ sở hữu Fe oxit kết tinh nghịch nhập men Lúc thực hiện nguội, môi trường thiên nhiên oxy hoá hoặc khử.

6.4. Điều chế FeO

(1) Nung nhập ĐK không tồn tại ko khí:;

FeCO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} FeO + CO2

Fe(OH)2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ FeO + H2O

(2) Sắt(II) oxit rất có thể pha trộn bằng phương pháp sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500°C.

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

7. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 7,2 gam FeO tính năng trọn vẹn với hỗn hợp axit H2SO4 quánh giá buốt, sau phản xạ nhận được V lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nFeO = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

0,1 → 0,05 mol

nSO2 = một nửa nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Câu 2. Phản ứng này tại đây ko đưa đến muối hạt Fe (III)?

A. Fe2O3 tính năng với hỗn hợp HCl.

B. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh nóng

D. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe dư + HNO3 => Chỉ đưa đến được muối hạt sắt(II)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Câu 3. Quặng này tại đây với dung lượng Fe cao nhất?

A. Hematit đỏ

B. Pirit

C. Manhetit

D. Xiđerit

Xem đáp án

Đáp án C

A. Hematit đỏ lòm (Fe2O3).

. %mFe= (2.56)/(2.56 +3.16).100% = 70%

B. Pirit (FeS2).

%mFe = 56/(56 + 2.32).100% = 46,67%

C. Manhetit (Fe3O4).

%mFe = 3.56/(3.56 + 4.16).100% = 72,41%

D. Xiđerit (FeCO3).

%mFe = 56/(56 + 12 + 16.3).100% = 48,28%

Vậy quặng với dung lượng Fe tối đa là Fe­3O4

Câu 4. Chất này sau đây phản xạ với Fe ko tạo ra trở thành tạo ra trở thành phù hợp hóa học Fe (III)?

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

B. hỗn hợp HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. hỗn hợp AgNO3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 +3Ag

D. hỗn hợp HCl đặc

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vậy phản xạ D sinh rời khỏi muối hạt Fe II

Câu 5. Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn nhập H2SO4 quánh giá buốt, sau phản xạ kết thúc giục nhận được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Kim loại A ê là:

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol SO2 là:

nSO2 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Phương trình phản xạ xảy ra

2R + 2nH2SO4(đn)  → R2(SO4)n + nSO2↑ + 2nH2O

0,6/n                                                    0,3

Khối lượng mol của R là:

MR = m/n = 5,4/0,6/n = 9n

Biện luận được

R là sắt kẽm kim loại nhôm

Câu 6. Cho mặt hàng những hóa học : SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, KHCO3, Al2O3. Số hóa học nhập mặt hàng tính năng được với hỗn hợp KOH (đặc, nóng) là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

SiO2 + 2KOH → Na2SiO3 + H2O

Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]

2NaOH + Zn(OH)2 → K2[Zn(OH)4]

NaOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 + H2O

Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]

Câu 7. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu phù hợp X bao gồm Fe3O4 và FeS2 nhập 31,5 gam HNO3, nhận được 0,784 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được mang lại tính năng vừa phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M, thanh lọc kết tủa lấy nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được 4,88 gam hóa học rắn X. Nồng chừng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là :

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 49,8%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 4,88 : 160 = 0,0305 mol

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố Fe

=> nFe(OH)3 = 2 . nFe2O3 = 0,0305 . 2 = 0,061 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 thứu tự là x, hắn (mol)

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + hắn = 0,061(I)

Áp dụng toan luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,035 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,02; hắn = 0,001

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố Na

=> nNaOH = nNaNO3 + 2 . nNa2SO4 (1)

nNa2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,002 mol (2)

=> nNaNO3 = 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố N là:

nHNO3 = nNaNO3 + nNO2 = 0,196 + 0,035 = 0,231 (mol)

=> C% HNO3 = (0,231. 68 )/31,5 . 100% = 49,8%

Câu 8. Một loại quặng hemantit với 80% là Fe3O4 được sử dụng phát triển rời khỏi loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 63,81 tấn

B. 71,38 tấn

C. 73,18 tấn

D. 78,13 tấn

Xem đáp án

Đáp án C

Khối lượng Fe3O4 nhập 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe nhập 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 9. Cho 5,4 gam lếu phù hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối hạt nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo toan luật bảo toàn lượng tao có:

m hỗn hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 10: Hòa tan một oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vì như thế nhau:

Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu nhập thấy tan rời khỏi và mang lại hỗn hợp được màu sắc xanh

Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 nhập thấy bị rơi rụng color.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3 .

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem đáp án

Xem thêm: các ngôi kể

Đáp án B

Cho Cu nhập hỗn hợp thấy tan rời khỏi và được màu sắc xanh xao minh chứng nhập hỗn hợp với Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 nhập thấy hỗn hợp bị rơi rụng color → minh chứng hỗn hợp với tất cả Fe2+ (xảy rời khỏi phản xạ lão hóa khử thân thuộc Fe2+ và KMnO4 tự Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11: Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư nhập phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.

Cho bột Cu nhập phần 2.

Sục Cl2 nhập phần 3.

Trong những quy trình bên trên với số phản xạ oxi hoá - khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

Phần 1:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

Phần 2:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

Phần 3:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

Các phản xạ lão hóa khử là : (4), (5), (6).

Câu 12. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, nhập dung lượng cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, nhập dung lượng cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, nhập dung lượng cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, nhập dung lượng cacbon cướp to hơn 5%.

Xem đáp án

Đáp án A

Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, nhập dung lượng cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

Câu 13. Một loại quặng hemantit với 80% là Fe3O4 được sử dụng phát triển rời khỏi loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 78,23 tấn

B. 70,18 tấn

C. 86,9 tấn

D. 73,18 tấn

Xem đáp án

Đáp án  D

Khối lượng Fe3O4 nhập 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe nhập 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 14. Thực hiện nay những thử nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt chạc Fe vào phía trong bình khí Cl2

(2) Cho Sắt nhập hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe nhập hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thử nghiệm đưa đến muối hạt Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 15. Cho a gam bột Zn nhập 200 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hỗn hợp gia tăng 4,26 gam đối với lượng hỗn hợp lúc đầu. Giá trị của a là:

A. 3,25.

B. 8,45.

C. 4,53.

D. 6,5.

Xem đáp án

Đáp án D

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

→nFe3+ = 0,12 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe (2)

Theo (1): nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Đặt nFe sinh rời khỏi = x mol => nZn (2) = x mol

mdung dịch tăng = mZn – mFe = 4,26

=> 0,06.65 + 65x – 56x = 4,26 => x = 0,04

=> mZn = mZn (1) + mZn (2) = 65.(0,06 + 0,04) = 6,5 gam

Câu 16. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 17. Nhận toan này ko trúng về tài năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ chừng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe tính năng với nước đưa đến Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ chừng to hơn 1000oC, Fe tính năng với nước đưa đến Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ chừng to hơn 570oC, Fe tính năng với nước đưa đến FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ chừng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ chừng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe khử được khá nước:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ chừng to hơn 1000oC, Fe tính năng với H2O đưa đến FeO

Câu 18. Để làm sạch sẽ một loại thuỷ ngân với láo nháo tạp hóa học là Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thuỷ ngân này trong:

A. Dung dịch Zn(NO3)2

B. Dung dịch Sn(NO3)2

C. Dung dịch Pb(NO3)2

D. Dung dịch Hg(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án D

Để làm sạch sẽ một loại thủy ngân với láo nháo tạp hóa học Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thủy ngân này nhập Hg(NO3)2:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + Hg(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Hg↓

Sn + Hg(NO3)2 → Sn(NO3)2 + Hg↓

Pb + Hg(NO3)2 → Pb(NO3)2 + Hg↓

Câu 19. Cho hóa học X (CrO3) tính năng với lượng dư KOH, nhận được phù hợp hóa học Y của crom. Đem hóa học Y mang lại tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, nhận được phù hợp hóa học Z của crom. Đem hóa học Z tính năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí T. Phát biểu này tại đây ko đúng?

A. Chất Z là K2Cr2O7

B. Khí T được màu sắc vàng lục

C. Chất X với red color thẫm

D. Chất Y được màu sắc domain authority ca

Xem đáp án

Đáp án D

C đúng:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 (Y) + H2O

→ X với red color thẫm

D sai

Y được màu sắc vàng

A đúng

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

→ Z là Na2Cr2O

Z + HCl :

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Na2Cr2O7 + 14HCl → 2NaCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2

→ khí T là Cl2 → B đúng

Câu trăng tròn. Để nhận được Fe kể từ lếu phù hợp bột Fe và nhôm người tao dùng:

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch H2SO4 đặc

Xem đáp án

Đáp án A

Bột Fe sắt kẽm kim loại với láo nháo tạp hóa học là nhôm. Phương pháp làm sạch sẽ Fe là hòa tan nhập hỗn hợp NaOH dư, Al tiếp tục tan và còn sót lại là Fe nguyên vẹn chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Câu 21. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã được axit hóa vì như thế H2SO4 nhập hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi gửi quý phái color vàng

B. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp color tím hồng bị gửi dần dần quý phái nâu đỏ

D. color tím bị rơi rụng ngay lập tức. Sau ê từ từ xuất hiện nay quay về trở thành hỗn hợp được màu sắc hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối hạt Fe2(SO4)3 và FeCl3 được màu sắc vàng

Câu 22. Phản ứng này tại đây ko đưa đến muối hạt Fe (III)?

A. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B. Fe2O3 tính năng với hỗn hợp H2SO4.

C. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp HCl.

D. Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O.

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 23. Oxit bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A. MgO

B. Fe2O3

C. FeO

D. Al2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Oxit bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là FeO

Chất bị HNO3 loãng lão hóa là hóa học với tính khử.

FeO với số lão hóa là +2 (chưa đạt số lão hóa cao nhất) ⟹ FeO tiếp tục phản xạ với HNO3 loãng nhằm lên số lão hóa tối đa (+3).

⟹ FeO mang tính chất khử và bị lão hóa vì như thế HNO3 loãng.

Phương trình phản xạ hóa học

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

...........................

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan 

Xem thêm: nhân tố sinh thái là

 • FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O