feo h2so4 loãng

Phản ứng chất hóa học FeO + H2SO4 loãng đưa đến FeSO4 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài bác tập dượt sở hữu tương quan về FeO sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: feo h2so4 loãng

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

FeO + H2SO4 loãng → H2O + FeSO4

2. Hiện tượng của phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

- Chất rắn FeO black color tan dần dần nhập hỗn hợp.

3. Cách tổ chức phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

- Cho bột FeO nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp H2SO4.

4. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

FeO + H2SO4 → H2O + FeSO4

Bước 2: Viết phương trình ion vừa đủ vị cách: gửi những hóa học vừa phải dễ dàng tan, vừa phải năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu ớt, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

FeO + 2H+ + SO42- → H2O + Fe2+ + SO42-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion vừa đủ bằng phương pháp lược loại bỏ những ion tương tự nhau ở cả nhì vế:

FeO + 2H+ → H2O + Fe2+

5. Mở rộng lớn về phản xạ trao thay đổi nhập hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Xét phản ứng:

Dung dịch A + hỗn hợp B → Sản phẩm.

- Phản ứng xẩy ra nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li là phản xạ trong số những ion.

Quảng cáo

- Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Khi những ion phối kết hợp được cùng nhau tạo ra trở nên tối thiểu một trong các số những hóa học sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất năng lượng điện li yếu ớt.

+ Chất khí.

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo ra trở nên hóa học kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

+ Phản ứng tạo ra trở nên hóa học năng lượng điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo ra trở nên hóa học khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

6. Mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức về H2SO4

6.1. Tính hóa học của hỗn hợp axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng sở hữu vừa đủ đặc thù của một axit mạnh.

- Làm thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên đỏ

- Tác dụng với tương đối nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo ra trở nên muối bột sunfat và hóa giải khí hiđro.

Ví dụ:

H2SO4 (loãng) + Mg → MgSO4 + H2 (↑)

Quảng cáo

3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không ứng dụng với H2SO4 loãng.

Khi Fe ứng dụng với H2SO4 loãng, thành phầm chiếm được là muối bột Fe (II)

H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

- Tác dụng với bazơ tạo ra trở nên muối bột sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

- Tác dụng với oxit bazơ tạo ra trở nên muối bột sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

- Tác dụng với một trong những muối bột tạo trở nên muối bột sunfat và axit mới

Ví dụ:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

6.2. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

Quảng cáo

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo ra muối bột hoá trị cao và thông thường hóa giải SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa nhập H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều hợp ý hóa học sở hữu tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh sở hữu tính háo nước

Axit sunfuric quánh cướp nước kết tinh ranh của đa số muối bột ngậm nước, hoặc cướp những yếu tắc H và O (thành phần của nước) trong vô số hợp ý hóa học.

Ví dụ:

Khi mang lại axit H2SO4 quánh nhập lối, lối tiếp tục hóa trở nên than vãn.

C12H22O11 H2SO4 đ12C + 11H2O

Sau tê liệt 1 phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức về FeO

- FeO là hóa học rắn, đen kịt, ko tan nội địa, không tồn tại nhập đương nhiên.

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

- FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 hoặc H2SO4 (đặc) nhằm chiếm được muối bột Fe(III), ví dụ:

3FeO + 10HNO3 loãng to 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Phương trình ion rút gọn gàng như sau:

3FeO + NO3- + 10H+ → 3Fe3+ + NO + 5H2O

- Điều chế FeO: sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500oC:

Fe2O3 + CO to 2FeO + CO↑

8. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml B. 125 ml C. 62,5 ml D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HClFeCl2, FeCl3 +NaOH,t°CFe2O3
mFe2O3 = 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi lếu láo hợp ý ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe= 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→ nO = 2,80,0375.5616= 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 2: Cách này tại đây rất có thể dùng làm pha trộn FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C. B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2 D. Đốt cháy FeS nhập oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Khử Fe2O3 vị CO nhập lò cao ở nhiệt độ chừng khoảng tầm 500 - 600oC chiếm được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2

Câu 3: Oxit này tại đây bị lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng?

A. MgO. B. FeO. C. Fe2O3. D. Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Trong những oxit MgO, Fe2O3, Al2O3 những sắt kẽm kim loại đều sở hữu số lão hóa tối đa nên không biến thành lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng

Fe nhập FeO sở hữu số lão hóa +2 chưa hẳn là nút lão hóa tối đa nên bị lão hóa vị hỗn hợp HNO3 loãng lên nút lão hóa +3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Câu 4:Cho 3,6 gam FeO phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 3,6 : 72 = 0,05 mol = nO

Bảo toàn nguyên vẹn tố:

nH = 2nH2O = 2nO = 2.0,05 = 0,1mol

nHCl = nH = 0,1 mol

Xem thêm: cách chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn

Câu 5: Hòa tan trọn vẹn 2,16 gam FeO nhập lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được V lít (đktc) khí NO là thành phầm khử độc nhất. Tính V?

A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,240 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 2,16 : 72 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng:

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Bảo toàn electron:

nFeO = 3.nNO

→ 0,03 = 3.nNO

→ nNO = 0,01 mol

→ VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít

Câu 6:Dung dịch H2SO4 quánh, giá ứng dụng được với mặt hàng những hóa học này tại đây, chiếm được thành phầm không tồn tại khí bay ra?

A. Fe, BaCO3, Cu

B. FeO, KOH, BaCl2

C. Fe2O3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

D. S, Fe(OH)3, BaCl2

Hướng dẫn

Đáp án C

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Câu 7: Có 4 hỗn hợp đựng nhập 4 lọ thất lạc nhãn: HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2, chỉ sử dụng một dung dịch demo rất có thể nhận thấy được được toàn bộ những hóa học bên trên là:

A. Qùy tím

B. H2SO4

C. BaCl2

D. AgNO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khi mang lại quỳ tím thứu tự nhập những hóa học :

HCl: mang lại red color (axit)

Ba(OH)2: mang lại màu xanh da trời (bazơ)

Na2SO4, NaCl: ko thay đổi màu sắc (muối )

Dùng Ba(OH)2 đã nhận được biết phía trên nhằm nhìn thấy Na2SO4 sở hữu kết tủa White BaSO4

Câu 8:Axit sunfuric quánh thông thường được dùng làm thực hiện thô những hóa học khí độ ẩm. Khí này tại đây rất có thể được tạo thô nhờ axit sunfuric đặc?

A. Khí CO2

B. Khí H2S

C. Khí NH3

D. Khí SO­3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Nguyên tắc thực hiện khô: hóa học được sử dụng thực hiện thô cần sở hữu năng lực hít nước và ko được phản xạ, hít vào với hóa học cần thiết thực hiện thô

H2S, NH3 tiếp tục phản xạ với H2SO4

SO3 bị hít vào với H2SO4 tạo ra oleum

Câu 9:Cho FeCO3 ứng dụng với H2SO4 quánh giá, thành phầm khí chiếm được bao gồm có:

A. CO2 và SO2

B. H2S và CO2

C. CO2

D. SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

2 FeCO3 + 4 H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4 H2O + 2 CO2

Câu 10:Cho 21 gam lếu láo hợp ý Zn và CuO phản xạ vừa phải đầy đủ với 600 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M. Phần trăm lượng của Zn sở hữu nhập lếu láo hợp ý ban sơ là

A. 57%

B. 62%

C. 69%

D. 73%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Đặt nZnSO4=x molnCuSO4=y mol

→ 65x + 80y = 21 (1)

nSO42=nH2SO4x + hắn = 0,3 mol (2)

→ x = 0,2 mol; hắn = 0,1 mol

→ %mZn= 62%

Câu 11:Hòa tan 0,4 gam SO3 nhập a gam hỗn hợp H2SO4 10% chiếm được hỗn hợp H2SO4 12,25%. Giá trị của a là

A. đôi mươi,6 gam

B. 16,9 gam

C. 26,0 gam

D. 19,6 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Khi hòa tan SO3 nhập hỗn hợp xẩy ra phản ứng:

SO3 + H2O → H2SO4

Khối lượng của H2SO4:

mH2SO4=0,4.9880+a.10100=0,1a+0,49(g)

Khối lượng dung dịch: m dd = a + 0,4 (g)

Ta có:

C%=0,1a+0,49a+0,4.100%=12,25%a=19,6(g)

Câu 12: Cho 2,81 gam lếu láo hợp ý bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa phải đầy đủ nhập 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì lượng muối bột sunfat khan tạo ra trở nên là:

A. 5,33gam

B. 5,21gam

C. 3,52gam

D. 5,68gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nO (oxit) = nH+2= 0,03 mol

→ mKL = m oxit – mO(oxit) = 2,81 – 0,03.16 = 2,33 gam

mmuối = mKL + mSO42 = 2,33 + 0,03.96 = 5,21gam

Câu 13:Cho 20g lếu láo hợp ý X bao gồm Fe, Cu phản xạ trọn vẹn với H2SO4 loãng dư, sau phản xạ chiếm được 12g hóa học rắn ko tan. Phần trăm về lượng của Fe nhập X:

A. 60%

B. 72%

C. 40%

D. 64%

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Cu ko ứng dụng với H2SO4 loãng, nên hóa học rắn ko tan là Cu

→ mCu = 12g → mFe = 20-12 = 8g

→ %mFe = 40%

Câu 14: Cho 6,72 gam Fe nhập hỗn hợp chứa chấp 0,3 mol H2SO4 đặc, giá (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được

A.0,03mol Fe2(SO4)3và 0,06 mol FeSO4

B.0,05mol Fe2(SO4)3và 0,02 mol Fe dư

C.0,02mol Fe2(SO4)3và 0,08 mol FeSO4

D.0,12mol FeSO4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nFe = 0, 12 mol

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ 3SO2 +6H2O

0,1 ←0,3→ 0,05mol

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

(0,12-0,1) → 0,02 0,06

nFeSO4=0,06 mol;nFe2(SO4)3 du=0,050,02=0,03 mol

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
 • 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2
 • FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
 • 8FeO + 26HNO3 → 13H2O + N2O ↑ + 8Fe(NO3)3
 • 3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO ↑ + 3Fe(NO3)3
 • FeO + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑ + Fe(NO3)3
 • 4FeO + O2 → 2Fe2O3
 • 6FeO + O2 → 2Fe3O4
 • FeO + C → CO ↑ + Fe
 • FeO + H2 → Fe + H2O
 • 5FeO + 2P → 5Fe + P2O5
 • FeO + CO → Fe + CO2
 • 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2
 • FeO + H2S → FeS ↓ + H2O
 • 3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe
 • FeO + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Fe(NO3)2
 • 2FeO + Si → 2Fe + SiO2
 • Phương trình nhiệt độ phân: 4FeO → Fe + Fe3O4
 • FeO + SiO2 → FeSiO3

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp

Xem thêm: tác dụng của từ láy