feo + h2so4 đặc nóng

FeO H2SO4 đặc

Bạn đang xem: feo + h2so4 đặc nóng

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài bác học: Cân tự phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng như các dạng bài bác luyện.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một trong những thắc mắc tương quan cho tới sắt:

 • Cho Fe dư vô hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp nhận được chứa
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây
 • Chất nào là bên dưới đó là hóa học khử oxit Fe vô lò cao
 • Chất nào là tại đây tính năng với hỗn hợp HCl sinh đi ra muối hạt FeCl3
 • Phản ứng nào là tại đây ko tạo nên muối hạt Fe (III)

1. Phương trình phản xạ FeO tính năng H2SO4 đặc 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

2. Cân tự phản xạ FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+2O + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

1x

Fe+2 → Fe+3 +1e

S+6 + 2e → S+4 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Không có

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến FeO tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO tính năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh nóng

5. Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến FeO tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và có

khí hương thơm hắc lưu hoàng đioxit bay đi ra.

6. Tính Hóa chất của FeO

Các hợp ý hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, tự trong những phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở nên ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

6.1.Tính hóa học đặc thù của hợp ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các hợp ý hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên hợp ý hóa học Fe (III).

FeO là 1 trong những oxit bazơ, ngoại giả, tự đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian ngoan => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

6.2. FeO là 1 trong những oxit bazơ

Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

 • FeO là hóa học lão hóa Lúc tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

3FeO + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 3Fe

 • FeO là hóa học khử Lúc tính năng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2

4FeO + O2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,rét → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, rét → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6.3. Ứng dụng FeO

FeO là hợp ý hóa học cần thiết nhằm tính năng với hóa học khử mạnh phát triển đi ra Fe.

FeO vô vật tư gốm rất có thể được tạo hình tự phản xạ khử sắt(III) oxit vô lò nung. Khi Fe tía đã trở nên khử trở nên Fe nhì vô men thì rất rất khó khăn oxy hoá quay về. Hầu không còn những loại men sẽ sở hữu phỏng hoà tan Fe nhì Lúc nung chảy cao hơn nữa Lúc ở tình trạng rắn vì thế sẽ sở hữu Fe oxit kết tinh ma vô men Lúc thực hiện nguội, môi trường thiên nhiên oxy hoá hoặc khử.

6.4. Điều chế FeO

(1) Nung vô ĐK không tồn tại ko khí:;

FeCO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} FeO + CO2

Fe(OH)2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ FeO + H2O

(2) Sắt(II) oxit rất có thể pha trộn bằng phương pháp người sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500°C.

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

7. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 7,2 gam FeO tính năng trọn vẹn với hỗn hợp axit H2SO4 quánh rét, sau phản xạ nhận được V lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nFeO = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

0,1 → 0,05 mol

nSO2 = 50% nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Câu 2. Phản ứng nào là tại đây ko tạo nên muối hạt Fe (III)?

A. Fe2O3 tính năng với hỗn hợp HCl.

B. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh nóng

D. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe dư + HNO3 => Chỉ tạo nên được muối hạt sắt(II)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Câu 3. Quặng nào là tại đây đem nồng độ Fe cao nhất?

A. Hematit đỏ

B. Pirit

C. Manhetit

D. Xiđerit

Xem đáp án

Đáp án C

A. Hematit đỏ ối (Fe2O3).

. %mFe= (2.56)/(2.56 +3.16).100% = 70%

B. Pirit (FeS2).

%mFe = 56/(56 + 2.32).100% = 46,67%

C. Manhetit (Fe3O4).

%mFe = 3.56/(3.56 + 4.16).100% = 72,41%

D. Xiđerit (FeCO3).

%mFe = 56/(56 + 12 + 16.3).100% = 48,28%

Vậy quặng đem nồng độ Fe tối đa là Fe­3O4

Câu 4. Chất nào là sau đây phản xạ với Fe ko tạo nên trở nên tạo nên trở nên hợp ý hóa học Fe (III)?

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

B. hỗn hợp HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. hỗn hợp AgNO3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 +3Ag

D. hỗn hợp HCl đặc

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vậy phản xạ D sinh đi ra muối hạt Fe II

Câu 5. Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn vô H2SO4 quánh rét, sau phản xạ kết đốc nhận được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Kim loại A bại là:

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol SO2 là:

nSO2 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Phương trình phản xạ xảy ra

2R + 2nH2SO4(đn)  → R2(SO4)n + nSO2↑ + 2nH2O

0,6/n                                                    0,3

Khối lượng mol của R là:

MR = m/n = 5,4/0,6/n = 9n

Biện luận được

R là sắt kẽm kim loại nhôm

Câu 6. Cho mặt hàng những hóa học : SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, KHCO3, Al2O3. Số hóa học vô mặt hàng tính năng được với hỗn hợp KOH (đặc, nóng) là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

SiO2 + 2KOH → Na2SiO3 + H2O

Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]

2NaOH + Zn(OH)2 → K2[Zn(OH)4]

NaOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 + H2O

Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]

Câu 7. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu hợp ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 31,5 gam HNO3, nhận được 0,784 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được mang đến tính năng vừa phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M, thanh lọc kết tủa lấy nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được 4,88 gam hóa học rắn X. Nồng phỏng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là :

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 49,8%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 4,88 : 160 = 0,0305 mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc Fe

=> nFe(OH)3 = 2 . nFe2O3 = 0,0305 . 2 = 0,061 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 thứu tự là x, nó (mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + nó = 0,061(I)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,035 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,02; nó = 0,001

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc Na

=> nNaOH = nNaNO3 + 2 . nNa2SO4 (1)

nNa2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,002 mol (2)

=> nNaNO3 = 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc N là:

nHNO3 = nNaNO3 + nNO2 = 0,196 + 0,035 = 0,231 (mol)

=> C% HNO3 = (0,231. 68 )/31,5 . 100% = 49,8%

Câu 8. Một loại quặng hemantit đem 80% là Fe3O4 được sử dụng phát triển đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 63,81 tấn

B. 71,38 tấn

C. 73,18 tấn

D. 78,13 tấn

Xem đáp án

Đáp án C

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 9. Cho 5,4 gam lếu hợp ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối hạt nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo ấn định luật bảo toàn lượng tớ có:

m hỗn hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 10: Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần tự nhau:

Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan đi ra và mang đến hỗn hợp có màu sắc xanh

Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị thất lạc màu sắc.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3 .

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem đáp án

Xem thêm: account for là gì

Đáp án B

Cho Cu vô hỗn hợp thấy tan đi ra và có màu sắc xanh rờn minh chứng vô hỗn hợp đem Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vô thấy hỗn hợp bị thất lạc màu sắc → minh chứng hỗn hợp đem cả Fe2+ (xảy đi ra phản xạ lão hóa khử thân thích Fe2+ và KMnO4 tự Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11: Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.

Cho bột Cu vô phần 2.

Sục Cl2 vô phần 3.

Trong những quy trình bên trên đem số phản xạ oxi hoá - khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

Phần 1:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

Phần 2:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

Phần 3:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

Các phản xạ lão hóa khử là : (4), (5), (6).

Câu 12. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một trong những yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon lúc lắc kể từ 2 - 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một trong những yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một trong những yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon lúc lắc kể từ 2 - 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một trong những yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon lúc lắc to hơn 5%.

Xem đáp án

Đáp án A

Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một trong những yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon lúc lắc kể từ 2 - 5%.

Câu 13. Một loại quặng hemantit đem 80% là Fe3O4 được sử dụng phát triển đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 78,23 tấn

B. 70,18 tấn

C. 86,9 tấn

D. 73,18 tấn

Xem đáp án

Đáp án  D

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 14. Thực hiện nay những thử nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt chạc Fe vào trong bình khí Cl2

(2) Cho Sắt vô hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thử nghiệm tạo nên muối hạt Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 15. Cho a gam bột Zn vô 200 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hỗn hợp gia tăng 4,26 gam đối với lượng hỗn hợp ban sơ. Giá trị của a là:

A. 3,25.

B. 8,45.

C. 4,53.

D. 6,5.

Xem đáp án

Đáp án D

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

→nFe3+ = 0,12 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe (2)

Theo (1): nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Đặt nFe sinh đi ra = x mol => nZn (2) = x mol

mdung dịch tăng = mZn – mFe = 4,26

=> 0,06.65 + 65x – 56x = 4,26 => x = 0,04

=> mZn = mZn (1) + mZn (2) = 65.(0,06 + 0,04) = 6,5 gam

Câu 16. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 17. Nhận ấn định nào là ko đích thị về kĩ năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại sức nóng phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe tính năng với nước tạo nên Fe3O4 và H2.

B. Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với nước tạo nên Fe(OH)3.

C. Tại sức nóng phỏng to hơn 570oC, Fe tính năng với nước tạo nên FeO và H2.

D. Tại sức nóng phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử được khá nước:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với H2O tạo nên FeO

Câu 18. Để rửa sạch một loại thuỷ ngân đem láo nháo tạp hóa học là Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thuỷ ngân này trong:

A. Dung dịch Zn(NO3)2

B. Dung dịch Sn(NO3)2

C. Dung dịch Pb(NO3)2

D. Dung dịch Hg(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án D

Để rửa sạch một loại thủy ngân đem láo nháo tạp hóa học Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thủy ngân này vô Hg(NO3)2:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + Hg(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Hg↓

Sn + Hg(NO3)2 → Sn(NO3)2 + Hg↓

Pb + Hg(NO3)2 → Pb(NO3)2 + Hg↓

Câu 19. Cho hóa học X (CrO3) tính năng với lượng dư KOH, nhận được hợp ý hóa học Y của crom. Đem hóa học Y mang đến tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, nhận được hợp ý hóa học Z của crom. Đem hóa học Z tính năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí T. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Chất Z là K2Cr2O7

B. Khí T có màu sắc vàng lục

C. Chất X đem red color thẫm

D. Chất Y có màu sắc domain authority ca

Xem đáp án

Đáp án D

C đúng:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 (Y) + H2O

→ X đem red color thẫm

D sai

Y có màu sắc vàng

A đúng

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

→ Z là Na2Cr2O

Z + HCl :

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Na2Cr2O7 + 14HCl → 2NaCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2

→ khí T là Cl2 → B đúng

Câu đôi mươi. Để nhận được Fe kể từ lếu hợp ý bột Fe và nhôm người tớ dùng:

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch H2SO4 đặc

Xem đáp án

Đáp án A

Bột Fe sắt kẽm kim loại đem láo nháo tạp hóa học là nhôm. Phương pháp rửa sạch Fe là hòa tan vô hỗn hợp NaOH dư, Al tiếp tục tan và sót lại là Fe vẹn toàn chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Câu 21. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã được axit hóa tự H2SO4 vô hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi mang đi thanh lịch màu sắc vàng

B. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị đem dần dần thanh lịch nâu đỏ

D. màu sắc tím bị thất lạc tức thì. Sau bại từ từ xuất hiện nay quay về trở nên hỗn hợp có màu sắc hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối hạt Fe2(SO4)3 và FeCl3 có màu sắc vàng

Câu 22. Phản ứng nào là tại đây ko tạo nên muối hạt Fe (III)?

A. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B. Fe2O3 tính năng với hỗn hợp H2SO4.

C. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp HCl.

D. Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O.

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 23. Oxit bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A. MgO

B. Fe2O3

C. FeO

D. Al2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Oxit bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là FeO

Chất bị HNO3 loãng lão hóa là hóa học đem tính khử.

FeO đem số lão hóa là +2 (chưa đạt số lão hóa cao nhất) ⟹ FeO tiếp tục phản xạ với HNO3 loãng nhằm lên số lão hóa tối đa (+3).

⟹ FeO mang ý nghĩa khử và bị lão hóa tự HNO3 loãng.

Phương trình phản xạ hóa học

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

...........................

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan 

Xem thêm: sẽ gầy

 • FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O