feo h2so4 đặc

FeO H2SO4 đặc

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài bác học: Cân vị phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng tựa như những dạng bài bác luyện.

Bạn đang xem: feo h2so4 đặc

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những thắc mắc tương quan cho tới sắt:

 • Cho Fe dư vô hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp chiếm được chứa
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây
 • Chất nào là bên dưới đấy là hóa học khử oxit Fe vô lò cao
 • Chất nào là tại đây tính năng với hỗn hợp HCl sinh đi ra muối bột FeCl3
 • Phản ứng nào là tại đây ko đưa đến muối bột Fe (III)

1. Phương trình phản xạ FeO tính năng H2SO4 đặc 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

2. Cân vị phản xạ FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+2O + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

1x

Fe+2 → Fe+3 +1e

S+6 + 2e → S+4 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Không có

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến FeO tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO tính năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh nóng

5. Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến FeO tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối bột Fe (III) sunfat và có

khí mùi hương hắc sulfur đioxit bay đi ra.

6. Tính hóa chất của FeO

Các ăn ý hóa học Fe (II) với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, tự trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhường nhịn 1e trở thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

6.1.Tính hóa học đặc thù của ăn ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các ăn ý hóa học Fe (II) thông thường xoàng bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành ăn ý hóa học Fe (III).

FeO là một oxit bazơ, ngoại giả, tự với số lão hóa +2 – số lão hóa trung lừa lọc => FeO với tính khử và tính lão hóa.

6.2. FeO là một oxit bazơ

Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

 • FeO là hóa học lão hóa Khi tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

3FeO + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 3Fe

 • FeO là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2

4FeO + O2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,rét → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, rét → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6.3. Ứng dụng FeO

FeO là ăn ý hóa học cần thiết nhằm tính năng với hóa học khử mạnh phát triển đi ra Fe.

FeO vô vật tư gốm rất có thể được tạo hình vị phản xạ khử sắt(III) oxit vô lò nung. Khi Fe tía đã trở nên khử trở thành Fe nhị vô men thì rất rất khó khăn oxy hoá quay về. Hầu không còn những loại men sẽ sở hữu phỏng hoà tan Fe nhị Khi nung chảy cao hơn nữa Khi ở hiện trạng rắn vì thế sẽ sở hữu Fe oxit kết tinh ma vô men Khi thực hiện nguội, môi trường thiên nhiên oxy hoá hoặc khử.

6.4. Điều chế FeO

(1) Nung vô ĐK không tồn tại ko khí:;

FeCO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} FeO + CO2

Fe(OH)2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ FeO + H2O

(2) Sắt(II) oxit rất có thể pha trộn bằng phương pháp người sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500°C.

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

7. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 7,2 gam FeO tính năng trọn vẹn với hỗn hợp axit H2SO4 quánh rét, sau phản xạ chiếm được V lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nFeO = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

0,1 → 0,05 mol

nSO2 = một nửa nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Câu 2. Phản ứng nào là tại đây ko đưa đến muối bột Fe (III)?

A. Fe2O3 tính năng với hỗn hợp HCl.

B. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh nóng

D. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe dư + HNO3 => Chỉ đưa đến được muối bột sắt(II)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Câu 3. Quặng nào là tại đây với dung lượng Fe cao nhất?

A. Hematit đỏ

B. Pirit

C. Manhetit

D. Xiđerit

Xem đáp án

Đáp án C

A. Hematit đỏ hỏn (Fe2O3).

. %mFe= (2.56)/(2.56 +3.16).100% = 70%

B. Pirit (FeS2).

%mFe = 56/(56 + 2.32).100% = 46,67%

C. Manhetit (Fe3O4).

%mFe = 3.56/(3.56 + 4.16).100% = 72,41%

D. Xiđerit (FeCO3).

%mFe = 56/(56 + 12 + 16.3).100% = 48,28%

Vậy quặng với dung lượng Fe tối đa là Fe­3O4

Câu 4. Chất nào là tiếp sau đây phản xạ với Fe ko tạo ra trở thành tạo ra trở thành ăn ý hóa học Fe (III)?

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

B. hỗn hợp HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. hỗn hợp AgNO3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 +3Ag

D. hỗn hợp HCl đặc

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vậy phản xạ D sinh đi ra muối bột Fe II

Câu 5. Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn vô H2SO4 quánh rét, sau phản xạ kết thúc giục chiếm được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Kim loại A cơ là:

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol SO2 là:

nSO2 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Phương trình phản xạ xảy ra

2R + 2nH2SO4(đn)  → R2(SO4)n + nSO2↑ + 2nH2O

0,6/n                                                    0,3

Khối lượng mol của R là:

MR = m/n = 5,4/0,6/n = 9n

Biện luận được

R là sắt kẽm kim loại nhôm

Câu 6. Cho sản phẩm những hóa học : SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, KHCO3, Al2O3. Số hóa học vô sản phẩm tính năng được với hỗn hợp KOH (đặc, nóng) là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

SiO2 + 2KOH → Na2SiO3 + H2O

Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]

2NaOH + Zn(OH)2 → K2[Zn(OH)4]

NaOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 + H2O

Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]

Câu 7. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu láo ăn ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 31,5 gam HNO3, chiếm được 0,784 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được mang đến tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M, thanh lọc kết tủa rước nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 4,88 gam hóa học rắn X. Nồng phỏng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là :

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 49,8%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 4,88 : 160 = 0,0305 mol

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố Fe

=> nFe(OH)3 = 2 . nFe2O3 = 0,0305 . 2 = 0,061 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 theo thứ tự là x, hắn (mol)

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + hắn = 0,061(I)

Áp dụng toan luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,035 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,02; hắn = 0,001

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố Na

=> nNaOH = nNaNO3 + 2 . nNa2SO4 (1)

nNa2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,002 mol (2)

=> nNaNO3 = 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố N là:

nHNO3 = nNaNO3 + nNO2 = 0,196 + 0,035 = 0,231 (mol)

=> C% HNO3 = (0,231. 68 )/31,5 . 100% = 49,8%

Câu 8. Một loại quặng hemantit với 80% là Fe3O4 được sử dụng phát triển đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang chiếm được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 63,81 tấn

B. 71,38 tấn

C. 73,18 tấn

D. 78,13 tấn

Xem đáp án

Đáp án C

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 9. Cho 5,4 gam lếu láo ăn ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột chiếm được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo toan luật bảo toàn lượng tớ có:

m hỗn hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 10: Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vị nhau:

Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan đi ra và mang đến hỗn hợp làm nên màu xanh

Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị tổn thất màu sắc.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3 .

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem đáp án

Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây giày 3 lỗ đẹp và nổi bật

Đáp án B

Cho Cu vô hỗn hợp thấy tan đi ra và làm nên màu xanh rì chứng minh vô hỗn hợp với Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vô thấy hỗn hợp bị tổn thất màu sắc → chứng minh hỗn hợp với tất cả Fe2+ (xảy đi ra phản xạ lão hóa khử thân thiện Fe2+ và KMnO4 tự Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11: Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.

Cho bột Cu vô phần 2.

Sục Cl2 vô phần 3.

Trong những quy trình bên trên với số phản xạ oxi hoá - khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

Phần 1:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

Phần 2:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

Phần 3:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

Các phản xạ lão hóa khử là : (4), (5), (6).

Câu 12. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon cướp to hơn 5%.

Xem đáp án

Đáp án A

Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những nhân tố không giống, vô dung lượng cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

Câu 13. Một loại quặng hemantit với 80% là Fe3O4 được sử dụng phát triển đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang chiếm được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 78,23 tấn

B. 70,18 tấn

C. 86,9 tấn

D. 73,18 tấn

Xem đáp án

Đáp án  D

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 14. Thực hiện nay những thực nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt thừng Fe vào trong bình khí Cl2

(2) Cho Sắt vô hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thực nghiệm đưa đến muối bột Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 15. Cho a gam bột Zn vô 200 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hỗn hợp gia tăng 4,26 gam đối với lượng hỗn hợp lúc đầu. Giá trị của a là:

A. 3,25.

B. 8,45.

C. 4,53.

D. 6,5.

Xem đáp án

Đáp án D

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

→nFe3+ = 0,12 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe (2)

Theo (1): nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Đặt nFe sinh đi ra = x mol => nZn (2) = x mol

mdung dịch tăng = mZn – mFe = 4,26

=> 0,06.65 + 65x – 56x = 4,26 => x = 0,04

=> mZn = mZn (1) + mZn (2) = 65.(0,06 + 0,04) = 6,5 gam

Câu 16. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 17. Nhận toan nào là ko đích thị về tài năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe tính năng với nước đưa đến Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với nước đưa đến Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 570oC, Fe tính năng với nước đưa đến FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử được khá nước:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với H2O đưa đến FeO

Câu 18. Để làm sạch sẽ một loại thuỷ ngân với láo nháo tạp hóa học là Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thuỷ ngân này trong:

A. Dung dịch Zn(NO3)2

B. Dung dịch Sn(NO3)2

C. Dung dịch Pb(NO3)2

D. Dung dịch Hg(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án D

Để làm sạch sẽ một loại thủy ngân với láo nháo tạp hóa học Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thủy ngân này vô Hg(NO3)2:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + Hg(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Hg↓

Sn + Hg(NO3)2 → Sn(NO3)2 + Hg↓

Pb + Hg(NO3)2 → Pb(NO3)2 + Hg↓

Câu 19. Cho hóa học X (CrO3) tính năng với lượng dư KOH, chiếm được ăn ý hóa học Y của crom. Đem hóa học Y mang đến tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, chiếm được ăn ý hóa học Z của crom. Đem hóa học Z tính năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí T. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Chất Z là K2Cr2O7

B. Khí T làm nên màu vàng lục

C. Chất X với red color thẫm

D. Chất Y làm nên màu domain authority ca

Xem đáp án

Đáp án D

C đúng:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 (Y) + H2O

→ X với red color thẫm

D sai

Y làm nên màu vàng

A đúng

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

→ Z là Na2Cr2O

Z + HCl :

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Na2Cr2O7 + 14HCl → 2NaCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2

→ khí T là Cl2 → B đúng

Câu trăng tròn. Để chiếm được Fe kể từ lếu láo ăn ý bột Fe và nhôm người tớ dùng:

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch H2SO4 đặc

Xem đáp án

Đáp án A

Bột Fe sắt kẽm kim loại với láo nháo tạp hóa học là nhôm. Phương pháp làm sạch sẽ Fe là hòa tan vô hỗn hợp NaOH dư, Al tiếp tục tan và sót lại là Fe vẹn toàn chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Câu 21. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã được axit hóa vị H2SO4 vô hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi gửi lịch sự màu sắc vàng

B. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp màu sắc tím hồng bị gửi dần dần lịch sự nâu đỏ

D. màu sắc tím bị tổn thất ngay lập tức. Sau cơ từ từ xuất hiện nay quay về trở thành hỗn hợp làm nên màu hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối bột Fe2(SO4)3 và FeCl3 làm nên màu vàng

Câu 22. Phản ứng nào là tại đây ko đưa đến muối bột Fe (III)?

A. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B. Fe2O3 tính năng với hỗn hợp H2SO4.

C. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp HCl.

D. Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O.

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 23. Oxit bị lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A. MgO

B. Fe2O3

C. FeO

D. Al2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Oxit bị lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là FeO

Chất bị HNO3 loãng lão hóa là hóa học với tính khử.

FeO với số lão hóa là +2 (chưa đạt số lão hóa cao nhất) ⟹ FeO tiếp tục phản xạ với HNO3 loãng nhằm lên số lão hóa tối đa (+3).

⟹ FeO mang tính chất khử và bị lão hóa vị HNO3 loãng.

Phương trình phản xạ hóa học

Xem thêm: định lí cos

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

...........................

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan 

 • FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O