feo + h2 so4 đặc

FeO H2SO4 đặc

Bạn đang xem: feo + h2 so4 đặc

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài xích học: Cân bởi phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng giống như các dạng bài xích tập dượt.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài thắc mắc tương quan cho tới sắt:

 • Cho Fe dư vô hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp chiếm được chứa
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp này sau đây
 • Chất này bên dưới đấy là hóa học khử oxit Fe vô lò cao
 • Chất này tại đây thuộc tính với hỗn hợp HCl sinh rời khỏi muối bột FeCl3
 • Phản ứng này tại đây ko tạo nên muối bột Fe (III)

1. Phương trình phản xạ FeO thuộc tính H2SO4 đặc 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

2. Cân bởi phản xạ FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+2O + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

1x

Fe+2 → Fe+3 +1e

S+6 + 2e → S+4 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng

Không có

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến FeO thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng

Cho FeO thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 đặc nóng

5. Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến FeO thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh rời khỏi muối bột Fe (III) sunfat và có

khí hương thơm hắc lưu hoàng đioxit bay rời khỏi.

6. Tính Hóa chất của FeO

Các ăn ý hóa học Fe (II) sở hữu cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, bởi trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhường nhịn 1e trở thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

6.1.Tính hóa học đặc thù của ăn ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các ăn ý hóa học Fe (II) thông thường xoàng xĩnh bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành ăn ý hóa học Fe (III).

FeO là một trong oxit bazơ, ngoại giả, bởi sở hữu số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian ngoan => FeO sở hữu tính khử và tính lão hóa.

6.2. FeO là một trong oxit bazơ

Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

 • FeO là hóa học lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

3FeO + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 3Fe

 • FeO là hóa học khử Khi thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2

4FeO + O2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc,rét → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, rét → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6.3. Ứng dụng FeO

FeO là ăn ý hóa học cần thiết nhằm thuộc tính với hóa học khử mạnh phát hành rời khỏi Fe.

FeO vô vật tư gốm hoàn toàn có thể được tạo hình bởi phản xạ khử sắt(III) oxit vô lò nung. Khi Fe phụ vương đã trở nên khử trở thành Fe nhị vô men thì đặc biệt khó khăn oxy hoá quay về. Hầu không còn những loại men sẽ có được phỏng hoà tan Fe nhị Khi nung chảy cao hơn nữa Khi ở hiện trạng rắn bởi vậy sẽ có được Fe oxit kết tinh ranh vô men Khi thực hiện nguội, môi trường thiên nhiên oxy hoá hoặc khử.

6.4. Điều chế FeO

(1) Nung vô ĐK không tồn tại ko khí:;

FeCO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} FeO + CO2

Fe(OH)2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ FeO + H2O

(2) Sắt(II) oxit hoàn toàn có thể pha chế bằng phương pháp người sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500°C.

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 7,2 gam FeO thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp axit H2SO4 đặc rét, sau phản xạ chiếm được V lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nFeO = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

0,1 → 0,05 mol

nSO2 = 50% nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Câu 2. Phản ứng này tại đây ko tạo nên muối bột Fe (III)?

A. Fe2O3 thuộc tính với hỗn hợp HCl.

B. Fe(OH)3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc nóng

D. FeO thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe dư + HNO3 => Chỉ tạo nên được muối bột sắt(II)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Câu 3. Quặng này tại đây sở hữu nồng độ Fe cao nhất?

A. Hematit đỏ

B. Pirit

C. Manhetit

D. Xiđerit

Xem đáp án

Đáp án C

A. Hematit đỏ ửng (Fe2O3).

. %mFe= (2.56)/(2.56 +3.16).100% = 70%

B. Pirit (FeS2).

%mFe = 56/(56 + 2.32).100% = 46,67%

C. Manhetit (Fe3O4).

%mFe = 3.56/(3.56 + 4.16).100% = 72,41%

D. Xiđerit (FeCO3).

%mFe = 56/(56 + 12 + 16.3).100% = 48,28%

Vậy quặng sở hữu nồng độ Fe tối đa là Fe­3O4

Câu 4. Chất này sau đây phản xạ với Fe ko tạo nên trở thành tạo nên trở thành ăn ý hóa học Fe (III)?

A. hỗn hợp H2SO4 đặc nóng

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

A. hỗn hợp H2SO4 đặc nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

B. hỗn hợp HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. hỗn hợp AgNO3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 +3Ag

D. hỗn hợp HCl đặc

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vậy phản xạ D sinh rời khỏi muối bột Fe II

Câu 5. Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn vô H2SO4 đặc rét, sau phản xạ kết thúc giục chiếm được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Kim loại A cơ là:

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol SO2 là:

nSO2 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Phương trình phản xạ xảy ra

2R + 2nH2SO4(đn)  → R2(SO4)n + nSO2↑ + 2nH2O

0,6/n                                                    0,3

Khối lượng mol của R là:

MR = m/n = 5,4/0,6/n = 9n

Biện luận được

R là sắt kẽm kim loại nhôm

Câu 6. Cho mặt hàng những hóa học : SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, KHCO3, Al2O3. Số hóa học vô mặt hàng thuộc tính được với hỗn hợp KOH (đặc, nóng) là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

SiO2 + 2KOH → Na2SiO3 + H2O

Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]

2NaOH + Zn(OH)2 → K2[Zn(OH)4]

NaOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 + H2O

Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]

Câu 7. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu ăn ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 31,5 gam HNO3, chiếm được 0,784 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được mang đến thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M, thanh lọc kết tủa rước nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 4,88 gam hóa học rắn X. Nồng phỏng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là :

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 49,8%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 4,88 : 160 = 0,0305 mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc Fe

=> nFe(OH)3 = 2 . nFe2O3 = 0,0305 . 2 = 0,061 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 theo lần lượt là x, nó (mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + nó = 0,061(I)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,035 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,02; nó = 0,001

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc Na

=> nNaOH = nNaNO3 + 2 . nNa2SO4 (1)

nNa2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,002 mol (2)

=> nNaNO3 = 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn yếu tắc N là:

nHNO3 = nNaNO3 + nNO2 = 0,196 + 0,035 = 0,231 (mol)

=> C% HNO3 = (0,231. 68 )/31,5 . 100% = 49,8%

Câu 8. Một loại quặng hemantit sở hữu 80% là Fe3O4 được sử dụng phát hành rời khỏi loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang chiếm được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 63,81 tấn

B. 71,38 tấn

C. 73,18 tấn

D. 78,13 tấn

Xem đáp án

Đáp án C

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 9. Cho 5,4 gam lếu ăn ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn thuộc tính trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột chiếm được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo ấn định luật bảo toàn lượng tớ có:

m hỗn hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 10: Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần bởi nhau:

Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan rời khỏi và mang đến hỗn hợp được màu xanh

Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị mất mặt color.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3 .

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem đáp án

Xem thêm: nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

Đáp án B

Cho Cu vô hỗn hợp thấy tan rời khỏi và được màu xanh xao chứng minh vô hỗn hợp sở hữu Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vô thấy hỗn hợp bị mất mặt color → chứng minh hỗn hợp sở hữu cả Fe2+ (xảy rời khỏi phản xạ lão hóa khử thân ái Fe2+ và KMnO4 bởi Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11: Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài bầu không khí.

Cho bột Cu vô phần 2.

Sục Cl2 vô phần 3.

Trong những quy trình bên trên sở hữu số phản xạ oxi hoá - khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

Phần 1:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

Phần 2:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

Phần 3:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

Các phản xạ lão hóa khử là : (4), (5), (6).

Câu 12. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon cướp to hơn 5%.

Xem đáp án

Đáp án A

Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài yếu tắc không giống, vô nồng độ cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

Câu 13. Một loại quặng hemantit sở hữu 80% là Fe3O4 được sử dụng phát hành rời khỏi loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang chiếm được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 78,23 tấn

B. 70,18 tấn

C. 86,9 tấn

D. 73,18 tấn

Xem đáp án

Đáp án  D

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 14. Thực hiện nay những thử nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt thừng Fe vào phía trong bình khí Cl2

(2) Cho Sắt vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Số thử nghiệm tạo nên muối bột Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 đặc nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 15. Cho a gam bột Zn vô 200 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hỗn hợp gia tăng 4,26 gam đối với lượng hỗn hợp ban sơ. Giá trị của a là:

A. 3,25.

B. 8,45.

C. 4,53.

D. 6,5.

Xem đáp án

Đáp án D

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

→nFe3+ = 0,12 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe (2)

Theo (1): nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Đặt nFe sinh rời khỏi = x mol => nZn (2) = x mol

mdung dịch tăng = mZn – mFe = 4,26

=> 0,06.65 + 65x – 56x = 4,26 => x = 0,04

=> mZn = mZn (1) + mZn (2) = 65.(0,06 + 0,04) = 6,5 gam

Câu 16. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 17. Nhận ấn định này ko chính về năng lực phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe thuộc tính với nước tạo nên Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với nước tạo nên Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 570oC, Fe thuộc tính với nước tạo nên FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử được tương đối nước:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với H2O tạo nên FeO

Câu 18. Để làm sạch sẽ một loại thuỷ ngân sở hữu lẫn lộn tạp hóa học là Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thuỷ ngân này trong:

A. Dung dịch Zn(NO3)2

B. Dung dịch Sn(NO3)2

C. Dung dịch Pb(NO3)2

D. Dung dịch Hg(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án D

Để làm sạch sẽ một loại thủy ngân sở hữu lẫn lộn tạp hóa học Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thủy ngân này vô Hg(NO3)2:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + Hg(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Hg↓

Sn + Hg(NO3)2 → Sn(NO3)2 + Hg↓

Pb + Hg(NO3)2 → Pb(NO3)2 + Hg↓

Câu 19. Cho hóa học X (CrO3) thuộc tính với lượng dư KOH, chiếm được ăn ý hóa học Y của crom. Đem hóa học Y mang đến thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, chiếm được ăn ý hóa học Z của crom. Đem hóa học Z thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí T. Phát biểu này tại đây ko đúng?

A. Chất Z là K2Cr2O7

B. Khí T được màu vàng lục

C. Chất X sở hữu red color thẫm

D. Chất Y được màu domain authority ca

Xem đáp án

Đáp án D

C đúng:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 (Y) + H2O

→ X sở hữu red color thẫm

D sai

Y được màu vàng

A đúng

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

→ Z là Na2Cr2O

Z + HCl :

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Na2Cr2O7 + 14HCl → 2NaCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2

→ khí T là Cl2 → B đúng

Câu đôi mươi. Để chiếm được Fe kể từ lếu ăn ý bột Fe và nhôm người tớ dùng:

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch H2SO4 đặc

Xem đáp án

Đáp án A

Bột Fe sắt kẽm kim loại sở hữu lẫn lộn tạp hóa học là nhôm. Phương pháp làm sạch sẽ Fe là hòa tan vô hỗn hợp NaOH dư, Al tiếp tục tan và còn sót lại là Fe nguyên vẹn chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Câu 21. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã được axit hóa bởi H2SO4 vô hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi mang đi thanh lịch color vàng

B. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp color tím hồng bị đem dần dần thanh lịch nâu đỏ

D. color tím bị mất mặt tức thì. Sau cơ từ từ xuất hiện nay quay về trở thành hỗn hợp được màu hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối bột Fe2(SO4)3 và FeCl3 được màu vàng

Câu 22. Phản ứng này tại đây ko tạo nên muối bột Fe (III)?

A. FeO thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B. Fe2O3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4.

C. Fe(OH)3 thuộc tính với hỗn hợp HCl.

D. Fe thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O.

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 23. Oxit bị lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A. MgO

B. Fe2O3

C. FeO

D. Al2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Oxit bị lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là FeO

Chất bị HNO3 loãng lão hóa là hóa học sở hữu tính khử.

FeO sở hữu số lão hóa là +2 (chưa đạt số lão hóa cao nhất) ⟹ FeO tiếp tục phản xạ với HNO3 loãng nhằm lên số lão hóa tối đa (+3).

⟹ FeO mang tính chất khử và bị lão hóa bởi HNO3 loãng.

Phương trình phản xạ hóa học

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

...........................

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan 

Xem thêm: na2co3+cacl2

 • FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O