fe3o4 + hno3 loãng

Fe3O4 HNO3 loãng

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 loãng

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này ở trong nội dung những bài học kinh nghiệm.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng phương trình phản xạ liên quan

  • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • FeSO4 + NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
  • FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
  • Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng HNO3

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3

Điều kiện: Không có

3. Cân vày phương trình lão hóa khử Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cân vày phương trình phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cân bằng: 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

4. Cách tổ chức phản xạ cho tới Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3.

5. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí ko màu sắc NO hóa nâu nhập không gian.

6. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

6.1. Định nghĩa 

Là láo lếu thích hợp của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

6.2. Tính hóa học vật lí oxit Fe từ

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

6.3. Tính Hóa chất oxit Fe từ

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến láo lếu thích hợp muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi ứng dụng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Fe3O4 rất có thể ứng dụng được với những hóa học nhập sản phẩm này sau đây?

A. CO, H2SO4

B. HNO3, KCl

C. H2, NaOH

D. HCl, MgCl2

Xem đáp án

Đáp án A 

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

FeO4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe3­O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

B sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với KCl

C sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với NaOH

D sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với MgCl2

Câu 2. Cho những hóa học sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án C

Các hóa học ứng dụng được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → sở hữu 3 chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 6,96 gam Fe3O4 nhập hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ chiếm được khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí chiếm được ở đktc là:

A. 224 ml

B. 448 ml

C. 336 ml

D. 896 ml

Xem đáp án

Đáp án A

Theo đề bài xích tớ có:

nFe3O4 = 0,03 mol;

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

=> nNO = 0,03/3 = 0,01

=> VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít = 224 ml

Câu 4. Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ chất hóa học là

A. Fe và hỗn hợp FeCl3.

B. Fe và hỗn hợp HCl.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. Cu và hỗn hợp FeCl2.

Xem đáp án

Đáp án D

A. Fe và hỗn hợp FeCl3.

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

B. Fe và hỗn hợp HCl.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

Câu 5: Dùng hóa hóa học này tại đây nhằm nhận ra 3 hỗn hợp mất mặt nhãn sau: HNO3, H2SO4, H2O

A.quỳ tím và hỗn hợp BaCl2

B. quỳ tím và hỗn hợp NaOH

C. hỗn hợp NaOH

D. Na và hỗn hợp quỳ tím

Xem đáp án

Đáp án A 

Trích hình mẫu demo và đặt số loại tự

Sử dụng quỳ tím nhận ra được HNO3, H2SO

Không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím là H2O

Dùng BaCl2 nhằm nhận ra 2 hỗn hợp còn lại

Ống nghiệm xuất hiện nay kết tủa White thì hỗn hợp ban sơ là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ gì là HNO3

Câu 6: Dung dịch Fe2+  không làm mất đi màu sắc hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Mất màu sắc dung dịch tím

10FeCl2 + 24H2SO4 + 6KMnO4 → 10Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4

Mất màu sắc hỗn hợp màu sắc domain authority cam

6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 6FeCl3 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

Mất gray clolor đỏ

6FeCl2 + 3Br2 → 4FeCl3 + 2FeBr3

Câu 7. Cho láo lếu thích hợp bột Al, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được láo lếu thích hợp rắn bao gồm tía sắt kẽm kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.

B. Al, Fe, Cu.

C. Fe, Cu, Ag.

D. Al, Fe, Ag

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy, nếu như Al dư thì chắc hẳn rằng Fe ko phản xạ , và cả Cu2+ và Ag+ đều bị đẩy thoát ra khỏi muối bột (tạo Ag , Cu)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

=> Nêu Al dư sở hữu toàn bộ 4 Kim loại sau phản xạ (trái fake thiết)

=> Do cơ Al không còn => 3 sắt kẽm kim loại là Fe, Cu , Ag

Câu 8. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tổ chức phản xạ nhiệt độ nhôm nhập ĐK không tồn tại không gian. Giả sử chỉ xẩy ra phản xạ khử Fe3O4 trở nên Fe. Hoà tan trọn vẹn láo lếu thích hợp rắn sau phản xạ vày hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản xạ nhiệt độ nhôm là

Xem thêm: cách tính trọng lượng

A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 60%.

Xem đáp án

Đáp án A

nAl = 0,2 mol;

nFe3O4 = 0,075 mol

Gọi x la số mol Al phản ứng

Phương trình phản xạ chất hóa học xẩy ra.

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3

x → 9x/8

=> nAl dư =0,4 - x

nFe = 9x/8

Al + 3HCl →  AlCl3 + 3/2H2

Fe + 2HCl →  FeCl2 + H2

=> nH2 = (0,4 - x).3/2 + 9x/8 = 0,24

=> x = 0,16

=> H = 0,16/0,2 = 80%

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn 25,6 gam láo lếu thích hợp A bao gồm Cu và Fe2O3 nhập hỗn hợp HNO3 2M (dư 20% đối với lượng cần thiết phản ứng) chiếm được hỗn hợp B và 2,24 lít NO (đktc) là thành phầm khử độc nhất. Thành phần Phần Trăm lượng Fe2O3 nhập hỗn hợp A là:

A. 62,5%

B. 37.5%

C. 40%

D. 60%.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

(1) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(2) Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

nNO = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Áp dụng toan luật bảo toàn electron tớ có:

2nCu = 3nNO => nCu = 1,5nNO = 1,5.0,1 = 0,15 mol

=> mFe2O3 = mhỗn thích hợp – mCu = 25,6 – 0,15.64 = 16 gam

=> nFe2O3 = 16 : 160 = 0,1 mol

=> %mFe2O3 = (16 : 25,6).100% = 62,5%

Câu 10. Nung rét không còn 27,3 gam láo lếu thích hợp X bao gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hít vào toàn cỗ khí chiếm được nhập H2O thấy có một,12 lít khí (đktc) cất cánh rời khỏi. Khối lượng Cu(NO3)2 nhập X là

A. 18,8 gam

B. 8,6 gam

C. 4,4 gam

D. 9,4 gam

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi nNaNO3 = a mol; nCu(NO3)2 = b mol

=> mhỗn thích hợp = 85a + 188b = 27,3 (1)

2NaNO3  → 2NaNO2 + O2

a → 0,5a

2Cu(NO3)2 →  2CuO + 4NO2 + O2

b → 2b → 0,5b

Hấp thụ khí nhập nước:

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

2b → 0,5b

=> nkhí còn lại = 0,5a = 0,05 => a = 0,1

Thay a = 0,1 nhập (1) => b = 0,1

=> mCu(NO3)2 = 0,1.188 = 18,8 gam

Câu 11. Nhận toan trúng về phản xạ pha trộn HNO3 nhập chống thực nghiệm vày phản ứng

NaNO3 + H2SO4 → HNO3 + NaHSO4.

A. rất có thể người sử dụng axit sunfuric loãng.

B. rất có thể thay cho thế natri nitrat vày kali nitrat.

C. axit nitric chiếm được ở dạng lỏng ko cần thiết thực hiện lạnh lẽo.

D. đó là phản xạ lão hóa khử.

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì thế ko thể người sử dụng axit sunfuric loãng.

B trúng vì thế rất có thể thay cho thế natri nitrat vày kali nitrat.

C sai vì thế axit nitric dễ dàng cất cánh khá nên chiếm được khá HNO3.

D sai vì thế đó là phản xạ trao thay đổi vì thế ko thực hiện thay cho thay đổi số lão hóa.

Câu 12. Nhiệt phân trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 chiếm được 47,3 gam hóa học rắn Y. Hòa tan Y nhập hỗn hợp NaOH thấy sở hữu 0,3 mol NaOH phản xạ. Khối lượng láo lếu thích hợp muối bột là

A. 88,8.

B. 135,9.

C. 139,2.

D. 69,6.

Xem đáp án

Đáp án B

Xác toan bộ phận hóa học Y

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 0,5O2

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

⟹ Chất rắn Y bao gồm Fe2O3 và Al2O3

Tính nFe2O3 và nAl2O3

Khi cho tới Y nhập NaOH thì chỉ mất Al2O3 phản ứng

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O.

0,3 → 0,15

⟹ mAl2O3 = 102.0,15 = 15,3 gam

⟹ mFe2O3 = mchất rắn - mAl2O3 = 47,3 - 15,3 = 32 gam

⟹ nFe2O3 = 0,2 mol

Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2

Bảo toàn yếu tắc Fe ⟹ nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 = 0,4 mol ⟹ mFe(NO3)2 = 72 gam

Bảo toàn yếu tắc Al ⟹ nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 = 0,3 mol ⟹ mAl(NO3)3 = 63,9 gam

⟹ m = mFe(NO3)2 + mAl(NO3)3 = 135,9 gam.

Câu 13. Cho Na2O nhập hỗn hợp muối bột X, chiếm được kết tủa white color. Muối X là hóa học này sau đây?

A. NaCl.

B. FeCl3.

C. CuCl2.

D. MgCl2.

Xem đáp án

Đáp án D

Khi cho tới Na2O nhập nước sở hữu phản xạ sau: Na2O + H2O → NaOH

A. NaCl ko phản xạ với NaOH

B. FeCl3 ứng dụng với NaOH sinh tớ kết tủa gray clolor đỏ:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

C. CuCl2 ứng dụng với NaOH sinh rời khỏi kết tủa blue color lam:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

D. MgCl2 ứng dụng với NaOH sinh rời khỏi kết tủa màu sắc trắng:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

Câu 14. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 thứu tự phản xạ với HNO3 quánh, rét. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ lão hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án

Đáp án C

phản ứng lão hóa khử xẩy ra Khi Fe nhập thích hợp hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

=> những hóa học thỏa mãn nhu cầu là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

Fe(NO3)2 + 2 HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

3 FeCO3 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + 3 CO2 + NO + 5 H2O

............................................

Để rất có thể nâng lên sản phẩm nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích tập luyện Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng biệt dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: chân quê nguyễn bính