fe3o4 + h2so4 loãng

Fe3O4 H2SO4 loãng

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 loãng

Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O được Vndoc biên soạn chỉ dẫn ghi chép và thăng bằng Khi cho tới Fe3O4 tính năng với H2SO4 loãng, sau phản xạ nhận được 2 muối bột Fe (II) và muối bột Fe (III). Hy vọng mang lại lợi ích cho tới chúng ta nhập quy trình tiếp thu kiến thức, áp dụng giải những dạng thắc mắc tương quan.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một vài phương trình liên quan:

  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
  • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
  • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 tính năng với H2SO4 loãng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 tính năng với H2SO4 loãng

Nhiệt độ

3. Cách tổ chức phản xạ Fe3O4 tính năng với H2SO4 loãng

Cho oxit Fe kể từ tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 loãng

4. Hiện tượng sau phản xạ Fe3O4 rời khỏi Fe2(SO4)3

Chất rắn gray clolor đen sạm Sắt III oxit (Fe3O4) tan dần

5. Tính Hóa chất của Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu láo hợp ý của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, với kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

5.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và với kể từ tính.

5.2. Tính Hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến lếu láo hợp ý muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi tính năng với những hóa học khử mạnh ở sức nóng phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Hoà tan oxit Fe kể từ (Fe3O4)  nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được hỗn hợp A. Tìm tuyên bố sai

A. Cho KOH dư nhập hỗn hợp A nhận được kết tủa nhằm lâu ngoài không gian kết tủa với lượng tăng lên

B. Dung dịch A tính năng được với AgNO3

C. Dung dịch A thực hiện nhạt nhẽo color dung dịch tím

D. Dung dịch A ko thể hòa tan Cu

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Dung dịch A bao gồm 2 muối bột ion Fe2+ và Fe3+.

Fe2+ thực hiện nhạt nhẽo color dung dịch tím; Fe3+ hòa tan được Cu:

Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+;

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + A

A + KOH cho tới 2 kết tủa Fe(OH)2; Fe(OH)3.'

FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4

Fe2(SO4)3 + KOH → 2Fe(OH)3 + K2SO4

Để lâu ngoài không gian Fe(OH)2 hóa trở thành Fe(OH)3

Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → Fe(OH)3

Câu 2. Cho lếu láo hợp ý X bao gồm Zn và Fe nhập hỗn hợp axit H2SO4 quánh, rét mướt cho tới Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp Y và một trong những phần Fe ko tan. Chất tan với nhập hỗn hợp Y là

A. ZnSO4.

B. ZnSO4 và Fe2(SO4)3.

C. ZnSO4 và FeSO4

D. ZnSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình hóa học

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Do Fe ko tan, nên

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4.

Nên hóa học tan nhập hỗn hợp Y gồm:

ZnSO4 và FeSO4.

Câu 3. Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành hợp ý hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng 

C. hỗn hợp AgNO3 dư 

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 4. Dãy những hóa học hỗn hợp này trên đây Khi lấy dư hoàn toàn có thể lão hóa Fe trở thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 quánh, rét mướt, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 rét mướt, H2SO4 quánh, rét mướt nguội

C. Bột diêm sinh, H2SO4 quánh, rét mướt, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học đúng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 5. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D 

A. Mất color tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất color domain authority cam (K2Cr2O7)

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Màu color hỗn hợp Brom

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 6. Hoà tan không còn và một lượng Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) và hỗn hợp H2SO4 quánh, rét mướt (dư) thì những thế tích khí sinh rời khỏi thứu tự là V1 và V2 (đo ở nằm trong điều kiện). Liên hệ thân thích V1 và V2

A. V1 = V2

B. V1 = 2V2

C. V2 = 1,5V1.

D. V2 =3 V1

Xem thêm: d07 gồm những môn nào

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ hóa học

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

1 mol → 1 mol

2Fe + 6H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

1 mol → 1,5 mol

Nên V2 = 1,5V1

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi lếu láo hợp ý thuở đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 - 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn nhân tố O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn nhân tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 8. Nguyên tắc luyện thép kể từ gang là

A. sử dụng O2 lão hóa những tạp hóa học C, Si, P.., S, Mn,.. nhập gang nhằm nhận được thép.

B. sử dụng hóa học khử CO khử oxit Fe trở thành Fe ở sức nóng phỏng cao

C. sử dụng CaO hoặc CaCO3 nhằm khử tạp hóa học Si, P.., S, Mn,.. nhập gang nhằm nhận được thép.

D. gia tăng dung lượng cacbon nhập gang nhằm nhận được thép

Xem đáp án

Đáp án A Nguyên tắc luyện thép kể từ gang là rời dung lượng những tạp hóa học C, Si, P.., S, Mn, … với nhập gang bằng phương pháp lão hóa những tạp hóa học cơ trở thành oxit rồi trở thành xỉ và tách thoát khỏi thép.

Câu 9. Cho sơ đồ vật phản xạ sau: Fe → muối bột X1 → muối bột X2 → muối bột X3 → Fe

X1, X2, X3 là những muối bột của Fe (II)

Theo trật tự X1, X2, X3 thứu tự là:

A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4

B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4

C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

D. FeCl2, FeSO4, FeS

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 10. Nhận quyết định này ko đích về kỹ năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại sức nóng phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe tính năng với nước dẫn đến Fe3O4 và H2.

B. Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với nước dẫn đến Fe(OH)3.

C. Tại sức nóng phỏng to hơn 570oC, Fe tính năng với nước dẫn đến FeO và H2.

D. Tại sức nóng phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko tính năng với nước.

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử được khá nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe tính năng với H2O dẫn đến FeO

Câu 11. Nhận quyết định này tại đây sai:

A. Sắt là nhân tố thịnh hành nhất nhập vỏ ngược khu đất.

B. Crom dùng để làm mạ thép.

C. Gang và thép đều là kim loại tổng hợp của Fe.

D. Thép với dung lượng Fe cao hơn nữa gang

Câu 12. Nhận quyết định này tại đây ko đúng

A. Oxi hóa những tạp hóa học nhập gang (Si, Mn, S, P…) trở thành oxit nhằm rời dung lượng của tất cả chúng ta nhận được thép.

B. Trong công nghiệp phát hành gang,dung hóa học khử CO nhằm khử oxit Fe ở sức nóng phỏng cao.

C. Dùng phèn chua K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O nhằm thực hiện nội địa đục.

D. Quặng nhiều Fe nhất nhập bất ngờ là quặng pirit FeS2

Câu 13. Ngâm một cây đinh Fe tinh khiết nhập hỗn hợp bạc nitrat. Hiện tượng xẩy ra là

A. Fe bị hòa tan một trong những phần, bạc được giải tỏa.

B. bạc được giải tỏa tuy nhiên Fe ko thay đổi.

C. không tồn tại hóa học này sinh rời khỏi, chỉ mất Fe bị hòa tan.

D. ko xẩy ra hiện tượng lạ gì.

Xem đáp án

Đáp án A

Ngâm một cây đinh Fe tinh khiết nhập hỗn hợp bạc nitrat xẩy ra phản ứng:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

=> Hiện tượng xẩy ra là: Fe bị hòa tan một trong những phần, bạc được giải tỏa.

Câu 14. Thực hiện nay những thực nghiệm sau:

(1) Đốt thừng Fe nhập khí clo.

(2) Cho FeO nhập hỗn hợp HNO3 (loãng, dư).

(3) Cho Fe nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư).

(5) Đốt rét mướt lếu láo hợp ý bột Fe và S (trong ĐK không tồn tại oxi).

Số thực nghiệm dẫn đến muối bột Fe (II) là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Thí nghiệm dẫn đến muối bột Fe (II) là: (3); (4); (5).

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

(2) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

(3) Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4.

(4) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.

(5) Fe + S → FeS.

...........................

Trên trên đây VnDoc đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu vô cùng hữu ích Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Để với sản phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài bác luyện Hóa học tập 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở free bên trên Facebook: Luyện thi đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: hcl na2co3