đạo hàm cấp cao

Định nghĩa đạo hàm cấp cao

Giả sử hàm số hắn = f(x) với đạo hàm f'(x)

Bạn đang xem: đạo hàm cấp cao

Đạo hàm của hàm số f'(x), nếu như với, được gọi là đạo hàm cung cấp hai của hàm số f(x), kí hiệu là y'' hoặc f''(x).

Đạo hàm của hàm số f''(x), nếu như với, được gọi là đạo hàm cung cấp ba của hàm số f(x), kí hiệu là y''' hoặc f'''(x).

Tương tự động, đạo hàm của đạo hàm cung cấp (n-1) được gọi là đạo hàm cung cấp n của hàm số hắn = f(x), kí hiệu là y(n) hoặc f(n)(x).

\(f^{(n)} (x) = [f^{(n-1)} (x)]'\) , với n nằm trong Z và n >= 2

Các công thức đạo hàm thông thường gặp

Đạo hàm của hàm số số ko thay đổi (hằng số) vày 0. Ví dụ: 5' = 0, 49' = 0.

Với c là hằng số, n là số ngẫu nhiên. Các quy tắc tính đạo hàm như sau:

\(c' = 0\).

\((x^n)' = n.x^{n-1}\).

\((u_1 \pm u_2 \pm ... \pm u_n)' = u_1' \pm u_2' \pm ... \pm u_n'\).

\((uv)' = u'v + uv'\).

\((cu)' = cu'\).

\((uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'\).

\((\frac{u}{v})' = \frac{u'v-uv'}{v^2}\).

Đạo hàm của hàm số hợp: Cho hắn = f(u), u = g(x) thì hắn = f(g(x)) gọi là hàm số thích hợp.

\(y_x' = y_u'.u_x'\).

Công thức đạo hàm cấp cao

Xem thêm: phường tiếng anh là gì

\((x^m)^{(n)} = m(m-1)...(m-n+1).x^{m-n}\).

\((lnx)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}\).

\((a^x)^{(n)} = a^x.ln^na\), với a > 0.

\((sinx)^{(n)} = sin(x + n\frac{\pi}{2})\).

\((cosx)^{(n)} = cos(x + n\frac{\pi}{2})\).

\((e^x)^{(n)} = e^x\).

\((\frac{1}{x})^{(n)} = (-1)^n.n!.x^{-n-1}\).

Công thức Lepnit

Nếu u và v là những hàm khả vi n phiên thì: \((uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} {C_n^k} u^{(k)}.v^{(n-k)}\).

với \({C_n^k}\) kí hiệu tổng hợp chập k của n phần tử:

\({C_n^k} = \frac{n(n-1)...(n-k+1)}{k!}\).


Bài luyện đạo hàm: Tổng thích hợp những dạng bài bác luyện đạo hàm (2018)


Các nội dung bài viết xem thêm tăng về Toán học:

Xem thêm: phân tử khối là gì

 • Đạo hàm là gì? Ý nghĩa của đạo hàm
 • Vi phân là gì? Ứng dụng vi phân vô phép tắc tính ngay sát đúng
 • Giới hạn của hàm số - lim
 • Đạo hàm cung cấp cao và những công thức đạo hàm thông thường gặp
 • Ý nghĩa của Tích Vô Hướng
 • Trị riêng biệt và vector riêng biệt của ma mãnh trận
 • Số phức là gì? Giải mến dễ nắm bắt về số phức
 • Tổng thích hợp những dạng bài bác luyện đạo hàm (2018)
 • Đo góc của nhì vector. Ứng dụng: Đo phỏng tương tự động của 2 vector - cosine similarity
 • Hoán vị, chỉnh thích hợp và tổ hợp
 • Cách tính và ý nghĩa sâu sắc ma mãnh trận hiệp phương sai (covariance matrix)
 • Tổng thích hợp những bài bác post toán học