cu + hno3 đặc nguội

Cu HNO3 đặc

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nguội

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài xích học: Cân vị phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối bột nitrat.... cũng tựa như các dạng bài xích luyện. Mời chúng ta nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O  

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc ở sức nóng phỏng thường

3. Cân vị phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2

Bước 1. Xác tấp tểnh số lão hóa thay cho thay đổi thế nào là.

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2. Lập thăng vị electron.

1x

2x

Cu  → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3. Đặt những thông số tìm ra nhập phương trình phản xạ và tính những thông số còn sót lại.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 loãng

5. Cu thuộc tính với HNO3 đặc hiện nay tượng

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit HNO3đặc và sinh đi ra khí nito đioxit NO2 nâu đỏ lòm.

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số những sắt kẽm kim loại, cho dù là sắt kẽm kim loại với tính khử yếu ớt như Cu. Khi cơ, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức độ oxi hoá cao và dẫn đến muối bột nitrat.

Thông thông thường, nếu như sử dụng hỗn hợp HNO3 đặc thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì tạo ra trở nên NO.

6. Phương trình phản xạ chất hóa học liên quan

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
 • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • CuO + H2 → Cu + H2O
 • CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

7. Tính hóa học của đồng và ăn ý hóa học của đồng kim loại

7.1. Tính hóa học vật lí

Đồng là 1 sắt kẽm kim loại với red color, mềm, và dễ dàng kéo sợi, dễ dàng dát mỏng dính, là sắt kẽm kim loại mềm nhất, sắt kẽm kim loại đồng thông thường dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng cao (sau bạc). đồng với lượng riêng rẽ là 8,98 g/cm3 và sức nóng nhiệt độ chảy 10830C.

Khi với tạp hóa học thì phỏng hạn chế năng lượng điện của đồng tiếp tục hạn chế dần dần, Các loại kim loại tổng hợp của đồng khá ổn định.

7.2. Tính Hóa chất của đồng

Đồng là loại sắt kẽm kim loại với tính khử yếu ớt rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại không giống. Đồng rất có thể thuộc tính được với phi kim, thuộc tính với những axit và thuộc tính với những hỗn hợp muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi (Cu) phản xạ với Oxi đun giá sẽ khởi tạo trở nên CuO đảm bảo bởi vậy (Cu) tiếp tục không xẩy ra oxi hoá.

2Cu + O2 → CuO

Khi tao đun giá cho tới sức nóng phỏng kể từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Khi thuộc tính thẳng với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với những axit

(Cu) ko thể thuộc tính với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

Khi với oxi, (Cu) rất có thể thuộc tính với hỗn hợp HCl, với xúc tiếp thân ái axit và không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với HNO3, H2SO4 đặc thì:

Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với những hỗn hợp muối

Đồng rất có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

8. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu nào là tại đây ko chủ yếu xác?

A. Cu phản xạ với HNO3 loãng hóa giải N2.

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) dẫn đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa black color CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đồng phản xạ với HNO3 loãng hóa giải nitơ.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) dẫn đến Cu2O => đúng

2Cu + O2 → 2CuO

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl => đúng

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa black color CuS => đúng

CuCl2 + H2S → CuS↓ + HCl

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun giá là vì

A. Phản ứng dẫn đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh xao.

B. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko hương thơm thực hiện xanh xao giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng dẫn đến kết tủa greed color.

D. Phản ứng tạo ra hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun giá là vì như thế phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian.

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ được màu xanh; khí NO ko màu sắc tuy nhiên hóa nâu nhập không gian.

Câu 3. Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam láo ăn ý bao gồm KNO3 và Cu(NO3)2, chiếm được láo ăn ý khí X với tỉ khối đối với khí hiđro vị 18,8. Khối lượng Cu(NO3)2 nhập láo ăn ý lúc đầu là

A. 9,40 gam.

B. 11,28 gam.

C. 8,60 gam.

D. 47,00 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng

2KNO3 → 2KNO2 + O2

x → 0,5x

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

y → 2y → 0,5y

MX = 18,8.2 = 37,6 = 46.2y + 32.(0,5x + 0,5y)/(0,5x + 2,5y)

=> 2,8x- 14y =0 (1)

mmuối = 101x + 188y= 34,65 (2)

=> x= 0,25, y= 0,05

=> mCu(NO3) = 188.0,05 = 9,4 gam

Câu 4. Cho những thực nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 nhập hỗn hợp (NH4)2SO4

(b) Cho Cu dư nhập hỗn hợp láo ăn ý KNO3 và HCl

(c) Cho hỗn hợp NH3 nhập hỗn hợp AlCl3

(d) Cho sắt kẽm kim loại Ba nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư

(e) Cho FeS nhập hỗn hợp HCl

(f) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp HCl loãng

(g) Cho đinh Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng

Số thí sát hoạch được hóa học khí la

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

(a) tạo ra khí NH3 : Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + NH3↑ + H2O

(b) tạo ra khí NO : 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 4H2O + 2NO

(c) ko tạo ra khí: 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(d) tạo ra khí vì thế Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

(e) tạo ra Lúc H2S: FeS + HCl → FeCl2 + H2S↑

(f) tạo ra khí NO vì thế 3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + 2H2O + NO

(g) tạo ra khí H2: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Số thí sát hoạch được hóa học khí là 6

Câu 5. Cho những ăn ý chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S theo lần lượt phản xạ với hỗn hợp H2SO4 đặc, giá, dư. Số phản xạ lão hóa khử xẩy ra là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học thuộc tính với H2SO4 đặc giá xẩy ra phản xạ lão hóa khử là: CuS, Cu2O, Cu2S.

Phương trình phản xạ minh họa

CuS + 4H2SO4 → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O

Cu2O + 3H2SO4 → 2CuSO4 + 3H2O + SO2

Cu2S + 6H2SO4 → 2CuSO4 + 5SO2 + 6H2O

Câu 6. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Al, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Al ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Phương trình phản xạ minh họa

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 7. Nhúng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn mang ra, cọ sạch sẽ, sấy thô, rước cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế nào là ?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi lượng thanh đồng lúc đầu là a

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

x mol → 2x mol

Khối lượng thanh đồng sau phản xạ là

a + mAg- aCu phản xạ =  a + 2x.108 - 64x = a + 152 x (gam)

Tức là lượng thanh đồng tăng.

Câu 8. Cho m gam láo ăn ý A bao gồm Al, Cu nhập hỗn hợp HCl (dư), sau khoản thời gian kết cổ động phản xạ sinh đi ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến a gam láo ăn ý R bên trên vào trong 1 lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khoản thời gian kết cổ động phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của a là:

Xem thêm: kali dicromat

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Xem đáp án

Đáp án D

X + HCl => chỉ mất Al phản ứng

nH2 = 0,125 mol

Bảo toàn electron:

3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,125 / 3 = 0,05 mol

X + HNO­3 đặc nguội => chỉ mất Cu phản ứng

nNO2 = 0,315 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,125/2 = 0,075 mol

=> m = mAl + mCu = 0,05.27 + 0,125.64 = 6,15 gam

Câu 9. Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân ái Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, giá là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân ái Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, giá là 10.

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Phát biểu nào là ko đúng?

A. đồng phản xạ với HNO3 loãng hóa giải N2

B. đồng phản xạ với oxi (800-10000C) dẫn đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ với hỗn hợp HCl.

D. Cu phản xạ với diêm sinh tạo ra CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 loãng sinh đi ra khí NO

Phương trình phản xạ minh họa

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 11. Trong phân tử HNO3 với những loại link là

A. link nằm trong hoá trị và link ion.

B. link ion và link phối trí.

C. link phối trí và link nằm trong hoá trị.

D. link nằm trong hoá trị và liên kết

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phân tử HNO3 với những loại link là link phối trí và link nằm trong hoá trị.

Câu 12. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu nhập hỗn hợp HNO3 thu được một,12 lít láo ăn ý khí NO và NO2 (đktc) với tỉ khối tương đối so với H2 là 16,6. Giá trị của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Xem đáp án

Đáp án C

M (trung bình NO và NO2) = 16,6.2 = 33.2 gam.

n (NO và NO2) = 0.05 (mol)

Gọi x = số mol NO, hắn = số mol NO2.

Ta với hệ phương trình:

x + hắn = 0.05

( 30x + 46y )/ (x + y) = 33.2

Giải hệ phương trình => x = 0.04, hắn = 0.01

Cu0 →Cu+2 + 2e

x         →           2x

N+5 + 3e → N +2 (NO)

0,12   0,04

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,01   0,01

Bảo toàn e => 2x= 0,13 => x = 0,065 => mCu = m= 0,065.64 = 4,16 gam

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện nay tính lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học nằm trong sản phẩm nào là bên dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

Phương trình phản xạ xảy ra

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

D loại CuO, CaCO3

B loại CaO

C loại Fe2O3

Câu 14. Axit nitric tinh anh khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric đặc nhập chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là vì.

A. HNO3 lão hóa những vết bụi không sạch nhập không gian tạo ra ăn ý hóa học với màu

B. HNO3 tự lão hóa trở nên ăn ý hóa học với màu

C. HNO3 bị phân bỏ 1 không nhiều tạo ra NO2 tan lại nhập HNO3 lỏng

D. HNO3 bú nước mạnh tạo ra hỗn hợp được màu.

Xem đáp án

Đáp án C:

Axit nitric tinh anh khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric đặc nhập chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là do: HNO3 bị phân bỏ 1 không nhiều tạo ra NO2 tan lại nhập HNO3 lỏng

Câu 15. Cho những phản xạ sau : (1) sức nóng phân Cu(NO3)2; (2) sức nóng phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) sức nóng phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản xạ dẫn đến được N2

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (2), (4), (6)

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình thể hiện nay phản ứng

1) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

(2) NH4NO2 → N2 + 2H2O

(3) 2NH3 + 5/2O2 → 2NO + 3H2O

(4) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

(5) NH4Cl → NH3 + HCl

(6) 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Câu 16. Trong chống thực nghiệm HNO3 được pha trộn theo gót phản xạ sau:

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng bên trên xẩy ra là vì:

A. Axit H2SO4 với tính axit mạnh rộng lớn HNO3.

B. HNO3 dễ dàng cất cánh tương đối rộng lớn.

C. H2SO4 với tính oxi hoá mạnh rộng lớn HNO3.

D. Một nguyên vẹn nhân không giống.

Xem đáp án

Đáp án B

Vì HNO3 dễ dàng cất cánh tương đối => thực hiện hạn chế lượng HNO3 vào trong bình => phản xạ thực hiện tăng lượng HNO3 (chiều thuận)

Câu 17. Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án 

Các hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là: NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

3 Fe(NO3)2 + 4 HNO3 → 2 H2O + NO + 3 Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

2Mg + Fe(NO3)2 → 2MgNO3 + Fe

Vậy với toàn bộ 5 hóa học thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)2.

Câu 18. Chất nào là tại đây vừa phải với tính lão hóa vừa phải với tính khử?

A. H2S.

B. O3.

C. SO2.

D. H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án C

Oxi với số lão hóa là 0 và -2

S với số lão hóa là -2, 0, +4, +6 => S0 và S+4 vừa với tính lão hóa, vừa phải với tính khử

=> Trong 4 đáp án với SO2 (S+4) thỏa mãn

--------------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu có ích nhé.

>>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một số trong những tư liệu liên quan: 

Xem thêm: slay nghĩa là gì

 • Lý thuyết hóa 12 học tập kì 1 không hề thiếu cụ thể nhất
 • Bộ đề đua demo trung học phổ thông vương quốc năm 2023 môn Hóa học tập Có đáp án
 • Bài luyện về đồng và ăn ý hóa học của đồng