cu + h2so4 đặc nóng

Cu H2SO4 quánh nóng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: cu + h2so4 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 sở hữu nhiệt độ độ

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp H2SO4 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra khi mang lại Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit H2SO4 quánh hỗn hợp trả trở thành greed color và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc bởi sulfur đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi khi đun rét tạo nên CuO bảo đảm nên Cu không xẩy ra oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi nối tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu ứng dụng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thích hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 quánh :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi mang lại Cu nhập hỗn hợp HNO3 quánh là

A. Dung dịch trả quý phái gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ ối bay ra

B. Dung dịch trả quý phái gray clolor đỏ ối và sở hữu khí greed color bay ra

C. Dung dịch trả quý phái greed color và sở hữu khí ko color bay ra

D. Dung dịch trả quý phái greed color và sở hữu khí gray clolor đỏ ối bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi mang lại Cu nhập hỗn hợp HNO3 quánh là hỗn hợp trả quý phái greed color và sở hữu khí gray clolor đỏ ối bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp làm nên màu xanh rờn lam.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp làm nên màu xanh rờn và khí ko hương thơm thực hiện xanh rờn giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa greed color.

D. Dung dịch trả quý phái greed color và sở hữu khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì thế phản xạ tạo nên hỗn hợp làm nên màu xanh rờn và khí ko color sốc bay đi ra.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được khi mang lại Cu nhập hỗn hợp H2SO4 quánh là

A. Dung dịch trả quý phái gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ ối bay ra

B. Dung dịch trả quý phái gray clolor đỏ ối và sở hữu khí greed color bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu và sở hữu khí ko color bay ra

D. Dung dịch trả quý phái greed color và sở hữu khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được khi mang lại Cu nhập hỗn hợp H2SO4 quánh là

Dung dịch trả quý phái greed color và sở hữu khí ko color hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nhận được V lít thành phầm khử độc nhất khí SO2 ở ĐK chi tiêu chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa white và sở hữu khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa white xanh rờn sau trả trở thành kết tủa đỏ ối nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rờn tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu ứng dụng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta sở hữu nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp lếu láo thích hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X nhập hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư sở hữu Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo nên phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để nhận thấy phụ vương axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau nhập phụ vương lọ bị rơi rụng nhãn, tao sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì thế Fe và Al bị thụ động hóa nhập H2SO4 quánh nguội và HNO3 quánh nguội.

B sai vì thế CuO ứng dụng với 3 axit đều tạo nên hỗn hợp greed color và không tồn tại khí bay ra

D trúng vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 9. Thứ tự động một vài cặp lão hóa khử nhập mặt hàng năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, nhập mặt hàng năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo thích hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu láo thích hợp HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bởi hỗn hợp HCl quánh rét giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả trúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko ứng dụng với HCl quánh, rét.

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ thất bại Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo thích hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây giày 3 lỗ đẹp và nổi bật

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 nhiệt độ phân

Ta có:

nCu(NO3)2 ban sơ = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn hạn chế = lượng khí cất cánh chuồn => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X nhập VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp lếu láo thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại đi ra, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở thành đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích đi ra mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục sở hữu phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn sở hữu tính oxi hoá vừa vặn sở hữu tính khử.

(2) CuO vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản dễ dàng nhập hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan rất có thể dùng làm phân phát hiện nay nước láo nháo nhập dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 rất có thể dùng để thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) trúng, bởi nhập Cu2O thì Cu sở hữu số lão hóa +1 trung gian giảo thân thích 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) trúng,

(5) sai, CuSO4 mang lại nhập khí NH3 độ ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color, hóa nâu nhập không gian. Mặt không giống, khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì sở hữu hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 ứng dụng với hóa học X sở hữu khí ko color, hóa nâu nhập không gian là NO => Trong X sở hữu group NO3-

Khi X ứng dụng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu láo thích hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở nhiệt độ phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm nhập mặt hàng năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang lại CO qua chuyện lếu láo thích hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu láo thích hợp Mg, Fe, Zn nhập vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy sở hữu 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận ấn định nào là sau đó là đúng?

A. Kim loại sở hữu kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại nhỏ hơn đối với nửa đường kính của nguyên vẹn tử phi kim nhập và một chu kì

C. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron lớp bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của nguyên vẹn tử phi kim thông thường nhỏ hơn nguyên vẹn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại thông thường sở hữu kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu đôi mươi. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Cr ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) hốc hao sắt kẽm kim loại là một trong quy trình hoá học tập nhập bại liệt sắt kẽm kim loại bị làm mòn bởi những axit nhập môi trường thiên nhiên không gian.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu hải dương thực hiện bởi thép, người tao gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số nhận định và đánh giá trúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu hải dương thực hiện bởi thép, người tao gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl bởi năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số nhận định và đánh giá trúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp lếu láo thích hợp muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu láo thích hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối hạt. Hãy cho biết thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại nhập lếu láo thích hợp hóa học rắn A

A. Thứ nhất tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cuối tách Cu

B. Thứ nhất tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Cu

C. Thứ nhất tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cuối tách Ag

D. Thứ nhất tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Ag

................................

Xem thêm: d07

VnDoc vẫn gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để sở hữu thành quả cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích luyện Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tài liệu

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O