cách tính giá trị biểu thức

Như thế này là cách tính giá trị biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tao rất cần phải chú ý những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân dò thám làm rõ rộng lớn về cách tính giá trị biểu thức trong những tình huống rõ ràng, mặt khác thích nghi với một vài dạng bài bác tập dượt về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: cách tính giá trị biểu thức

Như tất cả chúng ta vẫn biết, biểu thức đó là sự phối kết hợp trong những chữ, số vị những quy tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những quy tắc tính cơ phiên bản, thổi lên lũy quá không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải hoàn toàn có thể tiến hành bên trên những vần âm (đại diện cho tới những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội giản dị thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập cần áp dụng hoạt bát, phối kết hợp trong những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách cơ phiên bản nhằm đo lường đi ra độ quý hiếm sau cùng của biểu thức được cho tới. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong cách tính giá trị biểu thức, tao phải ghi nhận áp dụng hoạt bát trong những quy tắc tính cơ phiên bản sao cho tới tìm kiếm ra thành phẩm đúng chuẩn nhất. Dường như, Khi giải những quy tắc toán, học viên cũng rất cần phải ghi ghi nhớ một vài chú ý, quy tắc buộc phải nhằm vận dụng vô câu nói. giải. 

Những cách tính giá trị biểu thức tuy nhiên tất cả chúng ta thông thường gặp gỡ bại là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, hoặc quy tắc nhân và quy tắc phân tách, tao tiếp tục tiến hành quy tắc tính kể từ trái khoáy quý phái cần.
 • Nếu một biểu thức với không hề thiếu những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức với vệt ngoặc đơn, tao cần tiến hành những quy tắc tính vô vệt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi tiến hành quy tắc tính nằm trong, học viên cần thiết chú ý một vài điều sau đây:
 • Nên group những số hạng với vô biểu thức sao cho tới trở nên group với tổng là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc thù kí thác hoán: Khi thay đổi khu vực của những số hạng vô một tổng thì thành phẩm của tổng vẫn không bao giờ thay đổi.
 • Luôn ghi ghi nhớ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa với đáp án

Bài tập dượt 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập dượt 2: Tính nhanh chóng độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập dượt 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập dượt 4: Tìm hắn, biết:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247
 2. b) hắn : 3 = 190 – 90
 3. c) hắn – 8357 = 3829 x 2
 4. d) hắn x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) hắn : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) hắn – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập dượt 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi siêu thị thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: etilen ra pe

Mỗi ngày siêu thị bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập dượt 6: Tú với 76 viên bi. Số bi của An cấp 5 phen số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập dượt 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng với vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô sản phẩm số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân thiện 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô sản phẩm số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của sản phẩm số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập dượt 8: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng với vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô sản phẩm số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập dượt 9: Phát biểu này bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những quy tắc tính cơ phiên bản không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện cho tới những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức với không hề thiếu những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tao tiến hành quy tắc tính kể từ trái khoáy quý phái cần.
 3. Nếu một biểu thức với không hề thiếu những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức với vệt ngoặc đơn, tao tiến hành những quy tắc tính vô vệt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập dượt 10: Giá trị của hắn vô biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính láo lếu số và bài bác tập dượt ví dụ minh họa
 • Cách tính khoảng nằm trong và những việc khoảng nằm trong cơ phiên bản và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, ghi nhớ nhanh chóng, ghi nhớ lâu, giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những cách tính giá trị biểu thức, giống như thích nghi với một vài dạng bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc các bạn đạt được thành phẩm cao vô môn Toán.

Xem thêm: cách chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn