Solid Ca Hco3 2 Decomposes As, Caco 3 + H 2 O + Co 2 → Ca(Hco 3 ) 2

Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O là bội phản ứng phân hủy. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đang được cân nặng bằng, điều kiện những chất gia nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:

Phản ứng Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O

1. Phương trình phản nghịch ứng phân diệt Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 

*
 Ca
CO3 + CO2 + H2O

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ

3. Thực chất nhiệt phân muối hạt hiđrocacbonat cùng muối cacbonat

3.1. Sức nóng phân muối bột hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: tất cả các muối bột hiđrocacbonat các kém bền nhiệt với bị phân huỷ khi đun nóng.

Bạn đang xem: Solid ca hco3 2 decomposes as

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + n
CO2 + n
H2O

Ví dụ: 2Na
HCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

3.2. Nhiệt phân muối cacbonat (CO32-)

Nhận xét: các muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) phần lớn bị phân huỷ bởi nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

Ví dụ: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Lưu ý: Các phản ứng sức nóng phân muối cacbonat và hiđrocacbonat đều không thuộc làm phản ứng oxi hoá - khử.

Phản ứng nhiệt độ phân muối bột Fe
CO3trong ko khí tất cả phản ứng:

Fe
CO3 → Fe
O + CO2

4Fe
O + O2→ 2Fe2O3

4. Mở rộng kiến thức về Ca(HCO3)2

4.1. đặc điểm vật lí & nhận biết

- tính chất vật lí: Tồn trên trong hỗn hợp dưới dạng trong suốt, với hai ion Ca2+ và HCO3-.

- dấn biết: sử dụng dung dịch axit HCl, thấy bay ra khí ko màu, ko mùi:

Ca(HCO3)2 + 2HCl → Ca
Cl2 + 2H2O + 2CO2

4.2. Tính chất hóa học

- tác dụng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → Ca
SO4 + 2H2O + 2CO2

- chức năng với dung dịch bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2Ca
CO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2Na
OH → Ca
CO3 + Na2CO3 + 2H2O

- Bị phân hủy vày nhiệt độ:

Ca(HCO3)2 -to→ Ca
CO3 + H2O + CO2

4.3. Điều chế

Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

5. Bài xích tập vận dụng 

Câu 1. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Nước vào cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy gồm kết tủa nữa. Tra cứu V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

n
Ca
CO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do đun cho nóng lại thu được thêm kết tủa => nên tất cả Ca(HCO3)2

n
Ca
CO3 chế tạo thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ Ca
CO3+ CO2 + H2O

0,04 0,04

→ n
CO2 ở phản nghịch ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ n
CO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)21M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

CO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

n
Ba(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/n
Ba(OH)2= 0,15/0,1 =1,5

=> tạo thành 2 muối bột Ba
CO3 và Ba(HCO3)2 cả CO2 và Ba(OH)2 đều làm phản ứng hết

CO2 + Ba(OH)2 → Ba
CO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta có:

∑n
Ba(OH)2 = a + b = 0,1

∑n
CO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

=> m
Ba
CO3= 0,05.197 = 9,85 (g)

Câu 4. Nung tất cả hổn hợp X gồm Fe
CO3 và Ba
CO3 trong không khí đến cân nặng không đổi, thu được chất rắn Y cùng V lít CO2 (đktc). Kết hợp Y vào H2O dư thu được dung dịch Z và 8 gam hóa học rắn ko tan. Kêt nạp hết V lít khí CO2 vào Z chiếm được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của Fe
CO3 và Ba
CO3 trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

4Fe
CO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. X

Ba
CO3 → Ba
O + CO2

y …………..→.. Y……y

n
CO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 và Ba
O

Y + H2O dư: hóa học rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → n
CO2= 0,1 + y

Ba
O + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là hỗn hợp Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → Ba
CO3+ H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư nhằm hòa tan kết tủa Ba
CO3 là: (0,1 + y) – y =0,1 mol

CO2 + Ba
CO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

n
Ba
CO3 = y - 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

m
Fe
CO3= 0,1.116 = 11,6g

m
Ba
CO3 = 0,15.197 = 29,77g

Câu 5. Nhận định nào dưới đây về muối hạt cacbonat là đúng ? tất cả muối cacbonat đều

A. Bị nhiệt độ phân tạo nên oxit kim loại và cacbon dioxit

B. Không tan trong nước

C. Chảy trong nước.

D. Bị nhiệt độ phân trừ muối hạt cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Muối cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm, amoni và phần nhiều các muối hidrocacbonat dễ tan vào nước. Những muối của kim loại không rã trong nước, ví dụ: Ba
CO3; KCO3.

+ muối cacbonat th-nc của sắt kẽm kim loại kiềm bền với nhiệt. Muối bột cacbonat trung hòa - nhân chính của sắt kẽm kim loại khác cũng tương tự muối hidrocacbonat bị nhiệt phân hủy.

Ví dụ: Ba
CO3 → Ba
O + CO2 hay

2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O

Câu 6. Khi cho từ từ hỗn hợp K2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện nay tượng xảy ra là

A. Lộ diện chất khí cất cánh ra ngay lúc cho K2CO3vào

B. Sau 1 thời hạn thấy mở ra chất khí bay ra, dung dịch trong suốt

C. Không có khí bay ra

D. Có khí bay ra và lộ diện kết tủa

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:


Phương trình hóa học: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

Khi mang đến từ từ hỗn hợp K2CO3 vào hỗn hợp HCl khuấy đều, hiện tại tượng xẩy ra là mở ra chất khí bay ra ngay trong khi cho K2CO3 vào

Câu 7.

Xem thêm: Bí quyết làm món sườn nướng sườn bằng nồi chiên không dầu ngon mềm

 Nhiệt phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)2 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

n
Ca(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

Ca
CO3 → Ca
O + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> n
CO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

Câu 8. Hỗn phù hợp rắn A tất cả Ca(HCO3); Ca
CO3; Na
HCO3; Na2CO3. Nung A đến khối lượng không đổi được hóa học rắn B gồm:

A. Ca
CO3 và Na2O.

B. Ca
O với Na2O.

C. Ca
CO3 và Na2CO3.

D. Ca
O với Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Ca(HCO3)2 → Ca
O + 2CO2 + H2O

Ca
CO3 → Ca
O + CO2

2Na
HCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 9. Chất nào tiếp sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 10. Nhiệt phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, thu được V lít khí CO­2 ở đktc. Quý hiếm của V là

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Ca
CO3+ H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 | Ca
CO3 ra Ca
S | Ca
CO3 ra CO2 | H2S ra Ca
S
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Ca
CO3 + H2O + CO2 tốt Ca
CO3 ra Ca
S hoặc Ca
CO3 ra CO2 hoặc H2S ra Ca
S thuộc một số loại phản ứng điều đình đã được cân nặng bằng đúng đắn và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có tương quan về Ca
CO3 tất cả lời giải, mời các bạn đón xem:

Ca
CO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2


Điều kiện phản ứng

- ko có

Cách thực hiện phản ứng

- mang đến Ca
CO3 tính năng với CO2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- canxi cacbonat phản ứng cùng với CO2 trong nước tạo thành canxi hidrocacbonat

Bạn gồm biết

Đây là phản bội ứng thuận nghịch chế tạo ra thạch nhũ trong hang động

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: mang đến phương trình hóa học sau: Ca
CO3 + CO2 + H2O ⇌ Ca(HCO3)2

Phương trình hóa học trên là bội nghịch ứng

A. Chế tạo thạch nhũ B. Sản xuất macma

C. Chế tác muối Ca
Cl2 D. Tạo kết tủa xanh lam

Đáp án A


Ví dụ 2: hãy lựa chọn phản ứng lý giải sự xâm thực của nước mưa với đá vôi với sự sản xuất thành thạch nhũ trong các hang động

A. Bởi vì phản ứng của CO2 trong không gian với Ca
O thành Ca
CO3

B. Vì chưng Ca
O tính năng với SO2 và O2 sinh sản thành Ca
SO4

C. Bởi sự phân huỷ Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + H2O + CO2

D. Do quá trình phản ứng thuận nghịch Ca
CO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca(HCO3)2 xảy ra trong 1 thời hạn rất lâu.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

- phản nghịch ứng thuận giải thích sự xâm thực của nước mưa gồm chứa CO2 so với đá vôi

- phản bội ứng nghịch lý giải sự tạo thành thạch nhũ trong những hang động


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, lendviet.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học dành riêng cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.