c2h5cl ra c2h4

Phản ứng C2H5Cl + KOH -toC2H5OH hoặc C2H5Cl đi ra KCl hoặc C2H5Cl đi ra C2H4 hoặc KOH đi ra KCl nằm trong loại phản xạ tách hidro halogenua và đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài xích tập dượt đem tương quan về KOH đem tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: c2h5cl ra c2h4

1. Phương trình phản xạ etyl clorua ứng dụng với KOH

C2H5Cl+KOHt°,C2H5OHKCl+C2H4+H2O

2. Hiện tượng của phản xạ etyl clorua ứng dụng với KOH

- Có khí ko color bay đi ra.

3. Cách tổ chức phản xạ etyl clorua ứng dụng với KOH

- Đun nhẹ nhàng láo lếu ăn ý bao gồm KOH, etyl clorua và etanol.

4. Mở rộng lớn về dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

4.1. Khái niệm, phân loại

a. Khái niệm

- Khi thay cho thế nguyên vẹn tử hiđro của phân tử hiđrocacbon vày nguyên vẹn tử halogen tao được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Ví dụ:

Hiđro cacbon

CH4

CH2 = CH2

C6H6

Dẫn xuất halogen

CH3Cl; CH3Br; CH2Cl2

CH2 = CH – Cl

C6H5Br

- Một số phương pháp để thu dẫn xuất halogen:

+ Thay thế group -OH vô phân tử ancol vày nguyên vẹn tử halogen. Ví dụ:

Quảng cáo

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

+ Cộng ăn ý hiđro halogenua hoặc halogen vô phân tử hiđrocacbon ko no.

Ví dụ:

CH2 = CH2 + HBr → CH3 – CH2 – Br

CH2= CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

+ Thế nguyên vẹn tử H của hiđrocacbon vày nguyên vẹn tử halogen.

CH4 + Cl2 asktCH3Cl + HCl

b. Phân loại

Các dẫn xuất halogen được phân loại phụ thuộc vào thực chất của halogen, con số của halogen và điểm sáng kết cấu của gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

- Dựa bám theo kết cấu của gốc:

+ Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3, …

+ Dẫn xuất halogen ko no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br, …

+ Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I, …

- Dựa bám theo bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen đó là bậc của nguyên vẹn tử C links thẳng với nguyên vẹn tử halogen.

+ Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua).

Quảng cáo

4.2. Tính hóa học vật lý

- Tại ĐK thông thường những dẫn xuất monohalogen đem phân tử khối nhỏ như CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl là hóa học khí. Các hóa học không giống là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Không tan nội địa, dễ dàng tan trong những dung môi cơ học.

- đa phần dẫn xuất halogen đem hoạt tính sinh học tập cao như CHCl3 có công dụng gây thích, C6H6Cl6 (hexacloran) khử thâm thúy bọ…

4.3. Tính hóa học hóa học

Tính hóa học cần thiết của dẫn xuất halogen là phản xạ thế nguyên vẹn tử halogen và phản xạ tách hiđro halogenua.

a. Phản ứng thế nguyên vẹn tử halogen vày group –OH

Ví dụ:

CH3CH2Br + NaOH (loãng) to CH3CH2OH + NaBr

Phương trình chất hóa học chung:

R – X + NaOH to R -OH + NaX

b. Phản ứng tách hiđro halogenua

Ví dụ:

CH2CH2H Br + KOH to,C2H5OH CH2 = CH2 + KBr + H2O

Phản ứng tách hiđro halogenua tuân bám theo quy tắc tách Zai – xép: Khi tách HX ngoài dẫn xuất halogen, nguyên vẹn tử halogen X ưu tiên tách đi ra nằm trong nguyên vẹn tử H ở cacbon bậc cao hơn nữa cạnh bên tạo ra thành phầm chủ yếu.

4.4. Ứng dụng

Quảng cáo

a. Làm dung môi

Metylen clorua, clorofom, cacbon tetraclorua, 1,2-đicloetan là những hóa học lỏng hòa tan được không ít hóa học cơ học mặt khác bọn chúng còn dễ dàng cất cánh khá, dễ dàng giải tỏa ngoài láo lếu ăn ý, vì vậy được sử dụng thực hiện dung môi nhằm hòa tan hoặc nhằm tinh luyện những hóa học vô chống thử nghiệm giống như vô công nghiệp.

b. Làm nguyên vật liệu cho tới tổ hợp hữu cơ

- Các dẫn xuất halogen của etilen, của butađien được sử dụng thực hiện monome nhằm tổ hợp những polime cần thiết.

- Ví dụ:

CH2=CHCl tổ hợp đi ra PVC người sử dụng sản xuất một vài loại ống dẫn, vải vóc fake domain authority, ...

CF2=CF2 tổ hợp đi ra teflon, một polime siêu bền dùng để làm những vật tư Chịu đựng kiềm, Chịu đựng axit, Chịu đựng chuốt hao mòn, ...

Teflon bền với nhiệt độ cho tới bên trên 300oC nên được sử dụng thực hiện lớp lấp phủ kháng dính vào cho tới xoong, chảo, thùng chứa chấp.

c. Các phần mềm khác

- Dẫn xuất halogen thông thường là những ăn ý hóa học đem hoạt tính sinh học tập đặc biệt nhiều chủng loại.

Ví dụ:

+ CHCl3,ClBrCH−CF3 được sử dụng thực hiện hóa học gây thích vô phẫu thuật.

+ Một số dẫn xuất halogen được sử dụng là dung dịch trừ thâm thúy, chống bệnh dịch cho tới cây xanh.

+ CFCl3 và CF2Cl2 trước đó được sử dụng phổ cập trong những máy giá thành, vỏ hộp phun thời nay hiện nay đang bị cấm dùng, vì thế bọn chúng tạo ra tác kiêng dè cho tới tầng ozon.

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Theo quy tắc Zai-xep, thành phầm chủ yếu của phản xạ tách HCl thoát ra khỏi phân tử 2-clobutan?

A. But-2-en. B. But-1-en. C. But-1,3-đien. D. But-1-in.

Đáp án A

Khi tách HX thoát ra khỏi dẫn xuất halogen, nguyên vẹn tử halogen (X) ưu tiên tách đi ra nằm trong H ở nguyên vẹn tử C bậc cao hơn nữa cạnh bên.

CH3CHClCH2CH3xt,t0HCl+CH3CH=CHCH3

Câu 2: Khi cho tới but-1-en ứng dụng với hỗn hợp HBr, bám theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì thành phầm chủ yếu chiếm được là

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH3-CH2-CHBr-CH3

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 3: Số đồng phân kết cấu anken ở thể khí (đktc) nhưng mà Khi cho từng anken bại liệt ứng dụng với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học có một không hai là

A. 2

B. 1

C. 3.

D.4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Có 2 công thức thỏa mãn nhu cầu là:

Xem thêm: take in là gì

CH2=CH2

CH3-CH=CH-CH3

Câu 4:Đun lạnh lẽo 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH dư, axit hóa dung dịch thu được vày dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vô dung dịch AgNO3 thấy tạo ra trở thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là :

A. C2H5Cl.

B. C3H7Cl.

C. C4H9Cl.

D. C5H11Cl

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đặt công thức của Y là RCl, phương trình phản xạ :

RCl + NaOH → ROH + NaCl (1)

mol: x → x

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O (2)

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 (3)

mol: x → x

Theo fake thiết và những phản xạ tao đem :

x=21,525143,5x(R+35,5)=13,857x=0,15R=57 (R : C4H9)

Vậy Y là C4H9Cl.

Câu 5:Đun lạnh lẽo 1,91 gam láo lếu ăn ý X bao gồm C3H7Cl và C6H5Cl với hỗn hợp NaOH loãng vừa vặn đầy đủ, tiếp sau đó tăng tiếp hỗn hợp AgNO3 cho tới dư vô láo lếu ăn ý sau phản xạ, thu được một,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H­5Cl vô láo lếu ăn ý đầu là

A. 1,125 gam.

B. 1,570 gam.

C. 0,875 gam.

D. 2,250 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Căn cứ vô những đặc điểm của những halogen tao thấy chỉ mất C3H7Cl phản xạ được với hỗn hợp NaOH đun lạnh lẽo.

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl (1)

mol: x → x

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (2)

mol: x → x

Theo (1), (2) và fake thiết tao đem :

nC3H7Cl=nNaCl=nAgCl=1,435143,5=0,01 mol.mC6H5Cl=1,910,01.78,5=1,125 gam.

Chú ý: C6H5Cl phản xạ với NaOH ở nhiệt độ phỏng cao, áp suất cao.

Câu 6:Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với láo lếu ăn ý KOH/C2H5OH dư, sau thời điểm loại tạp hóa học và dẫn khí sinh đi ra qua chuyện hỗn hợp brom dư thấy đem x gam Br2 nhập cuộc phản xạ. Tính x nếu như hiệu suất phản xạ ban sơ là 80%.

A. 25,6 gam.

B. 32 gam.

C. 16 gam.

D. 12,8 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl KOH/C2H5OH, to C3H6 + HCl (1)

mol: 0,2.80% → 0,16

C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (2)

mol: 0,16 → 0,16

Theo những phản xạ và fake thiết tao đem : x = 0,16.160 = 25,6 gam.

Câu 7: 0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất đi color vừa vặn đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam brom đã cho ra thành phầm đem nồng độ brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6

B. C4H8

C. C5H10.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBr2=8160=0,05 mol;nX=0,05 mol

Xét tỉ trọng T=nBr2nX=0,050,05=1

→ X là anken CnH2n (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=69,56%

→ n = 5

Vậy công thức của X là C5H10

Câu 8:Cho hiđrocacbon mạch hở X phản xạ với brom (dung dịch) bám theo tỉ trọng mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B. but-2-en

C. propilen

D. butan

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X phản xạ với Br2 bám theo tỉ trọng mol 1:1 nên X là anken, đem công thức CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=74,08%

→ n = 4

Vậy công thức của X là C4H8

Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học không giống nhau nên X là but-1-en

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 9: Cho phản xạ thân ái buta-1,3-đien và HBr ở -800C (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3-CHBr-CH=CH2

B. CH3-CH=CH-CH2Br

C. CH2Br-CH2-CH=CH2

D. CH3-CH=CBr-CH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Ở 800C, buta-1,3-đien ưu tiên nằm trong 1,2

Phương trình hóa học

CH2=CHCH=CH2+HBrCH3CHBrCH=CH2(spc)CH3CH=CHCH2Br(spp)

Câu 10.Hợp hóa học nào là sau đây được dùng làm tổ hợp đi ra PVC:

A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr

C. C6H5Cl D. CH2=CHCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua

C2H5Cl + KOH → KCl + C2H4 + H2O | C2H5Cl đi ra KCl | C2H5Cl đi ra C2H4 | KOH đi ra KCl

Xem thêm: cao ra cac2

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
 • KOH + CO2 → KHCO3
 • 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
 • KOH + SO2 → KHSO3
 • KOH + HCl → KCl + H2O
 • KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O
 • 2KOH + CuSO4 → K2SO4+ Cu(OH)2
 • 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2
 • 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3
 • 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3+ Mg(OH)2
 • KOH + Al(OH)3 → KAlO2+ 2H2O
 • KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O
 • 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O
 • KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O
 • KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O
 • 2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O
 • 6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O
 • 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O
 • 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O
 • 2KOH + H2S → K2S + 2H2O
 • KOH + H2S → KHS + H2O
 • KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
 • KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3 + H2O
 • KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O
 • 2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
 • CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH
 • C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ KBr + C2H4 + H2O
 • C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O
 • 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2
 • Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2
 • KOH + KHS → K2S + H2O
 • 2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-kali-k.jsp