axetilen ra vinylaxetilen

Phản ứng C2H2 axetilen đưa đến vinyl axetilen nằm trong loại phản xạ nằm trong, phản xạ đime hóa đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài bác luyện với tương quan về C2H2 với tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

2CH≡CH Phản ứng trùng khớp cao su đặc buna | CH≡CH rời khỏi CH≡C-CH=CH2 CH≡C-CH=CH2 (vinyl axetilen)

Quảng cáo

Bạn đang xem: axetilen ra vinylaxetilen

1. Phương trình phản xạ axetilen rời khỏi vinyl axetilen

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2

2. Điều khiếu nại của phản xạ axetilen rời khỏi vinyl axetilen

- Nhiệt phỏng cao (khoảng 150oC)

- Xúc tác: CuCl.

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen rời khỏi vinyl axetilen

- Đime hóa axetilen ở sức nóng phỏng và xúc tác phù hợp nhận được vinyl axetilen.

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi với niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở nên anken, tiếp sau đó tạo nên trở nên ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là láo thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

Quảng cáo

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng tính năng với ankin theo đuổi nhì tiến trình tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin tính năng với HX theo đuổi nhì tiến trình tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi với xúc tác phù hợp, ankin tính năng với HCl sinh rời khỏi dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đuổi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đuổi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vày ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Axetilen C2H2 rời khỏi vinyl axetilen | CH≡CH → CH≡C-CH=CH2

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vày ion bạc

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon links tía đầu mạch với tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vày ion sắt kẽm kim loại.

Quảng cáo

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

Axetilen C2H2 rời khỏi vinyl axetilen | CH≡CH → CH≡C-CH=CH2

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin với công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: Cho những tuyên bố sau:

(1) Ankin ko tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn nước

(2) Axetilen là hóa học khí, ko màu sắc, ko tan nhập nước

(3) Nhiệt phỏng sôi của axetilen cao hơn nữa sức nóng phỏng sôi của propin

(4) Pent-1-en với lượng riêng rẽ cao hơn nữa pent-1-in ở 200C

(5) Các ankin kể từ C1 cho tới C4 là hóa học khí ở ĐK thường

Số tuyên bố đích là

A. 5

B.2.

C.3.

D.4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Các tuyên bố thực sự (1), (2), (5).

(3) sai vì thế sức nóng phỏng sôi của axetilen thấp hơn sức nóng phỏng sôi của propin.

(4) sai vì thế lượng riêng rẽ của pent – 1 – en thấp hơn lượng riêng rẽ của pent – 1 – in .

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tao sử dụng thuốc demo nào là sau đây?

A. Dung dịch láo thích hợp KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in với phản xạ đặc thù là tính năng với AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch demo là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Cho 4,48 lít láo thích hợp khí bao gồm CH4 và C2H2 qua chuyện hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo màu sắc và với 2,24 lít khí bay rời khỏi (đktc). Thành phần xác suất theo đuổi thể tích của C2H2 nhập láo thích hợp là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Xem thêm: điển cố là gì

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay rời khỏi là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 5:Một láo thích hợp X bao gồm một ankin A và H2 rất có thể tích 12,32 lít (đktc) mang lại qua chuyện Ni nung rét, phản xạ trọn vẹn tạo ra láo thích hợp Y rất có thể tích 5,6 lít (Y với H2 dư). Thể tích của A nhập X và thể tích H2 dư (đktc) là

A. 3,36 lít và 2,24 lít

B. 4,48 lít và 4,48 lít

C. 3,36 lít và 3,36 lít

D. 1,12 lít và 5,60 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: nkhi giam=nH2(phan ung)

Vkhi giam=VH2(phan ung)=12,325,6=6,72lít

Phương trình hóa học:

CnH2n2+2H2Ni,t0CnH2n+2

Theo phương trình: Vankin=VH2(phan ung)2=6,722=3,36 lít

VH2(du)=Vhon hopVankinVH2(phan ung)=12,323,366,72=2,24lít

Câu 6: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin với 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin với 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn một ankin X ở thể khí nhận được CO2 và H2O với tổng lượng là 23 gam. Nếu mang lại thành phầm cháy trải qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C3H4

B. C2H2

C. C4H6.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nCaCO3=0,4 molnCO2=0,4 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Theo đề bài: mCO2+mH2O=23

0,4.44+mH2O=23

mH2O=5,4 gam

nH2O=0,3 mol

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCnH2n2=0,40,3=0,1 mol

Mặt khác: n=nCO2nCnH2n2=0,40,1=4

Vậy công thức phân tử của ankin là C4H6

Câu 8: Cho 0,1 mol láo thích hợp bao gồm axetilen và ankin X với tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư nhập NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko tính năng với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công năng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 9:Hỗn thích hợp khí X bao gồm anken M và ankin N với nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử. Hỗn thích hợp X với lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N thứu tự là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hướng dẫn

Đáp án D

Đặt công thức khoảng của anken M và ankin N là CmHn¯

Ta có: 12m+n¯=12,4.22,46,72=41,33m=3n¯=5,33

Vậy anken là C3H6 và ankin là C3H4

Nếu nhì hóa học C3H6 và C3H4 với số mol đều bằng nhau thì số n¯=5 tuy nhiên n¯=5,33 chứng minh anken cần với số mol nhiều hơn

Câu 10: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, t0), nhận được láo thích hợp Y chỉ mất nhì hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ nhận được 2 hidrocacbon ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2ankin X là C2H2.

Xem thêm: dàn diễn viên trong big mouth

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp