axetilen ra vinyl axetilen

Phản ứng C2H2 axetilen dẫn đến vinyl axetilen nằm trong loại phản xạ nằm trong, phản xạ đime hóa đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác luyện đem tương quan về C2H2 đem lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: axetilen ra vinyl axetilen

2CH≡CH Phản ứng trùng khớp cao su đặc buna | CH≡CH đi ra CH≡C-CH=CH2 CH≡C-CH=CH2 (vinyl axetilen)

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ axetilen ra vinyl axetilen

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2

2. Điều khiếu nại của phản xạ axetilen ra vinyl axetilen

- Nhiệt phỏng cao (khoảng 150oC)

- Xúc tác: CuCl.

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen ra vinyl axetilen

- Đime hóa axetilen ở nhiệt độ phỏng và xúc tác phù hợp nhận được vinyl axetilen.

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi đem niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở nên anken, tiếp sau đó tạo ra trở nên ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo lếu hợp ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

Quảng cáo

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng thuộc tính với ankin theo dõi nhì quy trình tiến độ tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin thuộc tính với HX theo dõi nhì quy trình tiến độ tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi đem xúc tác phù hợp, ankin thuộc tính với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo dõi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo dõi tỉ trọng số mol 1:1.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vì chưng ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy đem kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Axetilen C2H2 đi ra vinyl axetilen | CH≡CH → CH≡C-CH=CH2

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vì chưng ion bạc

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon link tía đầu mạch đem tính sinh động cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vì chưng ion sắt kẽm kim loại.

Quảng cáo

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

Axetilen C2H2 đi ra vinyl axetilen | CH≡CH → CH≡C-CH=CH2

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin đem công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: Cho những tuyên bố sau:

(1) Ankin ko tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn nước

(2) Axetilen là hóa học khí, ko màu sắc, ko tan nhập nước

(3) Nhiệt phỏng sôi của axetilen cao hơn nữa nhiệt độ phỏng sôi của propin

(4) Pent-1-en đem lượng riêng biệt cao hơn nữa pent-1-in ở 200C

(5) Các ankin kể từ C1 cho tới C4 là hóa học khí ở ĐK thường

Số tuyên bố đích là

A. 5

B.2.

C.3.

D.4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Các tuyên bố thực sự (1), (2), (5).

(3) sai vì như thế nhiệt độ phỏng sôi của axetilen thấp hơn nhiệt độ phỏng sôi của propin.

(4) sai vì như thế lượng riêng biệt của pent – 1 – en thấp hơn lượng riêng biệt của pent – 1 – in .

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tao uống thuốc demo nào là sau đây?

A. Dung dịch láo lếu hợp ý KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in đem phản xạ đặc thù là thuộc tính với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch demo là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Cho 4,48 lít láo lếu hợp ý khí bao gồm CH4 và C2H2 qua quýt hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo màu sắc và đem 2,24 lít khí bay đi ra (đktc). Thành phần Phần Trăm theo dõi thể tích của C2H2 nhập láo lếu hợp ý là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Xem thêm: bài đoàn thuyền đánh cá

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay đi ra là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 5:Một láo lếu hợp ý X bao gồm một ankin A và H2 rất có thể tích 12,32 lít (đktc) mang đến qua quýt Ni nung rét, phản xạ trọn vẹn tạo ra láo lếu hợp ý Y rất có thể tích 5,6 lít (Y đem H2 dư). Thể tích của A nhập X và thể tích H2 dư (đktc) là

A. 3,36 lít và 2,24 lít

B. 4,48 lít và 4,48 lít

C. 3,36 lít và 3,36 lít

D. 1,12 lít và 5,60 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: nkhi giam=nH2(phan ung)

Vkhi giam=VH2(phan ung)=12,325,6=6,72lít

Phương trình hóa học:

CnH2n2+2H2Ni,t0CnH2n+2

Theo phương trình: Vankin=VH2(phan ung)2=6,722=3,36 lít

VH2(du)=Vhon hopVankinVH2(phan ung)=12,323,366,72=2,24lít

Câu 6: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin đem 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin đem 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn một ankin X ở thể khí nhận được CO2 và H2O đem tổng lượng là 23 gam. Nếu mang đến thành phầm cháy trải qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C3H4

B. C2H2

C. C4H6.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nCaCO3=0,4 molnCO2=0,4 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Theo đề bài: mCO2+mH2O=23

0,4.44+mH2O=23

mH2O=5,4 gam

nH2O=0,3 mol

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCnH2n2=0,40,3=0,1 mol

Mặt khác: n=nCO2nCnH2n2=0,40,1=4

Vậy công thức phân tử của ankin là C4H6

Câu 8: Cho 0,1 mol láo lếu hợp ý bao gồm axetilen và ankin X đem tỉ trọng mol 1:1 nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư nhập NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko thuộc tính với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 9:Hỗn hợp ý khí X bao gồm anken M và ankin N đem nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử. Hỗn hợp ý X đem lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N theo thứ tự là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hướng dẫn

Đáp án D

Đặt công thức khoảng của anken M và ankin N là CmHn¯

Ta có: 12m+n¯=12,4.22,46,72=41,33m=3n¯=5,33

Vậy anken là C3H6 và ankin là C3H4

Nếu nhì hóa học C3H6 và C3H4 đem số mol cân nhau thì số n¯=5 tuy nhiên n¯=5,33 minh chứng anken nên đem số mol nhiều hơn

Câu 10: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, t0), nhận được láo lếu hợp ý Y chỉ mất nhì hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ nhận được 2 hidrocacbon ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2ankin X là C2H2.

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp

Xem thêm: in chữ đậm