axetilen ra benzen

Phản ứng trime hóa C2H2 dẫn đến benzen hoặc axetilen ra benzen nằm trong loại phản xạ nằm trong, phản xạ trime hóa đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập luyện đem tương quan về C2H2 đem câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: axetilen ra benzen

3CH≡CH Phản ứng trùng khớp cao su đặc buna | CH≡CH rời khỏi C6H6 C6H6 (benzen)

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ trime hóa axetilen ra benzen

3CHCHCacbon,600°CC6H6

Phản ứng này còn được gọi là phản xạ trime hoá axetilen.

2. Điều khiếu nại phản ứng

- Cacbon hoạt tính;

- 600 oC

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen ra benzen

- Sau phản xạ nhận được hóa học lỏng ko màu sắc.

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen ra benzen

- Trime hóa axetilen ở sức nóng phỏng và xúc tác phù hợp nhận được benzen.

5. Mở rộng lớn về phản xạ nằm trong ankin

a) Cộng hiđro

- Khi đem niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở thành anken, tiếp sau đó tạo nên trở thành ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

Quảng cáo

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là láo thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở thành anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng thuộc tính với ankin bám theo nhì tiến độ tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin thuộc tính với HX bám theo nhì tiến độ tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi đem xúc tác phù hợp, ankin thuộc tính với HCl sinh rời khỏi dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân bám theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra bám theo tỉ trọng số mol 1:1.

Thí dụ:

Quảng cáo

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Cho 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở A thuộc tính vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56%Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H6

D.C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nA=0,1 mol;nBr2=0,2 mol

Xét tỉ lệ: T=nBr2nA=0,20,1=2

→ A đem công thức phân tử là CnH2n-2

Quảng cáo

Theo phương trình hóa học:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Theo đề bài: %mBr=80.414n2+80.4.100%=85,56%

→ n = 4

Vậy công thức phân tử của A là C4H6

Câu 2:Cho 4,48 lít láo thích hợp khí bao gồm CH4 và C2H2 qua quýt hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo màu sắc và đem 2,24 lít khí bay rời khỏi (đktc). Thành phần Xác Suất bám theo thể tích của C2H2 vô láo thích hợp là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay rời khỏi là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 3:Hỗn thích hợp X bao gồm hiđrocacbon B với H2 (dư), đem tỉ khối đối với hiđro là 4,8. Cho X trải qua Ni nung rét cho tới phản xạ trọn vẹn được láo thích hợp Y đem tỉ khối đối với hiđro tự 8. tường B là hiđrocacbon mạch hở, đem số link π ko vượt lên trên quá 2. Công thức phân tử của hiđrocacbon B là

A. C3H6

B. C2H2

C. C3H4.

D. C4H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: MY = 8.2 = 16 < 28

→ Sau phản xạ H2 còn dư, hiđrocacbon B đang được phản xạ hết

Bảo toàn khối lượng: mX = mY → nX.MX = nY.MY

nXnY=MYMX=8.24,8.2=53

Chọn nX = 5 mol; nY = 3 mol

nH2(phan ung)=53=2 mol

TH1: Nếu B có một link π vô phân tử: CnH2n (n ≥ 2)

Ta có: nCnH2n=nH2(phan ung)=2 mol

nH2(ban dau)=52=3 mol

MX=14n.2+2.35=4,8.2n=1,5(loại)

TH2: Nếu B đem 2 link π vô phân tử: CnH2n-2 (n ≥ 20

Ta có: nCnH2n2=12nH2(phan ung)=1 mol

nH2(ban dau)=51=4 mol

MX=(14n2).1+2.45=4,8.2n=3(thỏa mãn)

Vậy công thức của B là C3H4

Câu 4:Một láo thích hợp X bao gồm một ankin A và H2 hoàn toàn có thể tích 12,32 lít (đktc) cho tới qua quýt Ni nung rét, phản xạ trọn vẹn tạo ra láo thích hợp Y hoàn toàn có thể tích 5,6 lít (Y đem H2 dư). Thể tích của A vô X và thể tích H2 dư (đktc) là

A. 3,36 lít và 2,24 lít

B. 4,48 lít và 4,48 lít

C. 3,36 lít và 3,36 lít

D. 1,12 lít và 5,60 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: nkhi giam=nH2(phan ung)

Vkhi giam=VH2(phan ung)=12,325,6=6,72lít

CnH2n2+2H2Ni,t0CnH2n+2

Theo phương trình: Vankin=VH2(phan ung)2=6,722=3,36lít

VH2(du)=Vhon hopVankinVH2(phan ung)=12,323,366,72=2,24lít

Câu 5: Dẫn 17,4 gam láo thích hợp khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt lừ đừ qua quýt bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy đem 44,1 gam kết tủa xuất hiện nay. Phần trăm thể tích của từng khí vô X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi cho tới láo thích hợp X thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì thế không tồn tại nối tía đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3 mol

mC3H4=0,3.40=12 gam

mC4H6=17,412=5,4 gam

nC4H6=5,454=0,1 mol

Thành phần Xác Suất về thể tích những khí vô láo thích hợp là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 6: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: cl2 + naoh

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin đem 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin đem 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 7:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin bại liệt rồi nhen nhóm cháy thì lượng nước nhận được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Khi nhen nhóm cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn yếu tắc H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn một ankin X ở thể khí nhận được CO2 và H2O đem tổng lượng là 23 gam. Nếu cho tới thành phầm cháy trải qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C3H4

B. C2H2

C. C4H6.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nCaCO3=0,4 molnCO2=0,4 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Theo đề bài: mCO2+mH2O=23

0,4.44+mH2O=23

mH2O=5,4 gam

nH2O=0,3 mol

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCnH2n2=0,40,3=0,1 mol

Mặt khác: n=nCO2nCnH2n2=0,40,1=4

Vậy công thức phân tử của ankin là C4H6

Câu 9: Cho 10,8 gam ankin X thuộc tính với 6,72 lít H2 (đktc) đem xúc tác phù hợp, nhận được láo thích hợp Y (không chứa chấp H2). tường Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn link π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54X là C4H6

Câu 10: Một láo thích hợp khí M bao gồm ankin X và H2 đem tỉ khối khá đối với CH4 là 0,6. Nung rét láo thích hợp M với bột Ni nhằm phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được láo thích hợp khí N đem tỉ khối đối với CH4 là một trong,0. Ankin X là

A. axetilen

B. metylaxetilen

C. etylaxetilen

D. propylaxetilen

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

N = 16 < 28 → láo thích hợp sau phản xạ đem H2 dư, ankin phản xạ hết

Gọi số mol láo thích hợp M, X và H2 theo lần lượt là một trong, a và (1-a) mol

Ta có: nH2(phan ung)=2nX=2a mol

nN=nMnH2(phan ung)=(12a)mol

Bảo toàn khối lượng: nMnN=MNMM112a=10,6a=0,2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen)

Câu 11: Cho 0,1 mol láo thích hợp bao gồm axetilen và ankin X đem tỉ trọng mol 1:1 vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư vô NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko thuộc tính với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 12: Đốt cháy trọn vẹn 1 lít láo thích hợp khí bao gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh rời khỏi 2 lít khí CO2 và 2 lít khá H2O (các thể tích khí và khá đo vô nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C2H4

B. CH4

C. C2H6

D. C3H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đốt cháy láo thích hợp bao gồm C2H2 và X nhận được nCO2=nH2OX là ankan

Lại có: C¯=VCO2Vhon hop=21=2 và ankin đem số C = 2

→ ankan đem số C tự 2

→ X là C2H6

Câu 13:Hỗn thích hợp X bao gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy trọn vẹn nhận được CO2 và H2O bám theo tỉ trọng mol 1:1. Dẫn X trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư thấy lượng bình gia tăng 0,82 gam, khí bay thoát khỏi bình lấy nhen nhóm cháy trọn vẹn thu được một,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Phần trăm thể tích của A vô láo thích hợp X là (biết những khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất)

A. 25,00%

B. 66,66%

C. 33,33%

D. 75,00%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt X nhận được CO2 và H2O tỉ trọng 1:1

→ A là ankan và nC2H2=nA

Khí bay thoát khỏi brom là khí A

Đốt A có: nCO2=0,03 mol;nH2O=0,04 mol

Ta có: nA=nH2OnCO2=0,01 molnC2H2=0,01 mol

Lại có: nC2H2+nC2H4=0,82 gamnC2H4=0,02 mol

%VA=0,010,01+0,01+0,02.100%=25%

Câu 14:4,48 lít (đktc) một hidrocacbon A thuộc tính vừa phải đầy đủ với 400 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56% Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H6

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Theo fake thiết tớ có: nA=0,2 mol;nBr2=0,4 molnBr2nA=2

→ A đem công thức phân tử là CnH2n-2

Phương trình phản ứng:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Từ fake thiết suy ra: 80.414n2=85,5610085,56n=4X là C4H6

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp

Xem thêm: mili lít