axetilen h2

Phản ứng axetilen đi ra etilen hoặc C2H2 + H2 (tỉ lệ 1 : 1) dẫn đến C2H4 nằm trong loại phản xạ nằm trong đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích luyện với tương quan về C2H2 với tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: axetilen h2

C2H2 + H2 Phản ứng trùng khớp cao su thiên nhiên buna | C2H2 đi ra C2H4 C2H4

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ axetilen đi ra etilen

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

2. Điều khiếu nại của phản xạ axetilen đi ra etilen

- Nhiệt độ;

- Xúc tác: Pd/ PbCO3 hoặc Pd/ BaSO4

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen đi ra etilen

- Nung láo lếu hợp ý axetilen và H2 với xúc tác Pd/ PbCO3 hoặc Pd/ BaSO4

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi với niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở thành anken, tiếp sau đó tạo nên trở thành ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là láo lếu hợp ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở thành anken.

Quảng cáo

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng thuộc tính với ankin theo đòi nhị quy trình thường xuyên.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin thuộc tính với HX theo đòi nhị quy trình thường xuyên.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi với xúc tác tương thích, ankin thuộc tính với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đòi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đòi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

Quảng cáo

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vị ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + H2 → C2H4 | (Axetilen đi ra etilen) C2H2 đi ra C2H4

Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 vị ion bạc

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với vẹn toàn tử cacbon link tía đầu mạch với tính vui nhộn cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế vị ion sắt kẽm kim loại.

Quảng cáo

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + H2 → C2H4 | (Axetilen đi ra etilen) C2H2 đi ra C2H4

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Một láo lếu hợp ý khí M bao gồm ankin X và H2 với tỉ khối khá đối với CH4 là 0,6. Nung giá láo lếu hợp ý M với bột Ni nhằm phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được láo lếu hợp ý khí N với tỉ khối đối với CH4 là một trong,0. Ankin X là

A. axetilen

B. metylaxetilen

C. etylaxetilen

D. propylaxetilen

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

N = 16 < 28 → láo lếu hợp ý sau phản xạ với H2 dư, ankin phản xạ hết

Gọi số mol láo lếu hợp ý M, X và H2 theo lần lượt là một trong, a và (1-a) mol

Ta có: nH2(phan ung)=2nX=2a mol

Bảo toàn khối lượng: nMnN=MNMM112a=10,6a=0,2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen)

Câu 2: Trong bình kín chứa chấp hidrocacbon X và hidro. Nung giá bình cho tới Khi phản xạ trọn vẹn nhận được khí Y độc nhất. Tại nằm trong nhiệt độ chừng, áp suất vào phía trong bình trước lúc nung hấp tấp 3 phen áp suất vào phía trong bình sau khoản thời gian nung. Đốt cháy một lượng Y nhận được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C2H4

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt cháy Y nhận được nH2O=0,3 mol,nCO2=0,2 mol Y là ankan CnH2n+2

Số vẹn toàn tử C vô Y: n=nCO2nH2OnCO2=2

Vậy Y là C2H6 và X là C2Hy

Phương trình hóa học:

C2Hy+6y2H2Ni,t0C2H6 1 6y2 1

Vì nhiệt độ chừng bình ko thay đổi nên n1n2=p1p21+6y21=3y=2

Vậy X là C2H2

Câu 3: hỗn hợp ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung giá 14,56 lít láo lếu hợp ý X (đktc), với Ni xúc tác cho tới Khi phản xạ trọn vẹn nhận được láo lếu hợp ý Y với lượng 10,8 gam. tường tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y với kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo lếu hợp ý Y với kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô láo lếu hợp ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 4: X hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy vô oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, t0), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Xem thêm: n2 + h2

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro nên với link π kém cỏi bền (loại A)

X với phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất vừa lòng đề Câu là axetilen.

Câu 5:Một láo lếu hợp ý X bao gồm một ankin A và H2 hoàn toàn có thể tích 12,32 lít (đktc) cho tới qua chuyện Ni nung giá, phản xạ trọn vẹn đã tạo ra láo lếu hợp ý Y hoàn toàn có thể tích 5,6 lít (Y với H2 dư). Thể tích của A vô X và thể tích H2 dư (đktc) là

A. 3,36 lít và 2,24 lít

B. 4,48 lít và 4,48 lít

C. 3,36 lít và 3,36 lít

D. 1,12 lít và 5,60 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: nkhi giam=nH2(phan ung)

Vkhi giam=VH2(phan ung)=12,325,6=6,72lít

Phương trình hóa học:

CnH2n2+2H2Ni,t0CnH2n+2

Theo phương trình: Vankin=VH2(phan ung)2=6,722=3,36 lít

VH2(du)=Vhon hopVankinVH2(phan ung)=12,323,366,72=2,24lít

Câu 6:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin bại rồi thắp cháy thì lượng nước nhận được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Khi thắp cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn nhân tố H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 7: Cho 10,8 gam ankin X thuộc tính với 6,72 lít H2 (đktc) với xúc tác tương thích, nhận được láo lếu hợp ý Y (không chứa chấp H2). tường Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B.C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn link π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54X là C4H6

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, ), nhận được láo lếu hợp ý Y chỉ mất nhị hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ nhận được 2 hidrocacbon → ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2ankin X là C2H2

Câu 9: Cho 2,24 lít (đktc) láo lếu hợp ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội lờ lững qua chuyện bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần xác suất thể tích của C2H2 với vô láo lếu hợp ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo lần lượt là x và nó mol

x + nó = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta với lượng bình tăng vị lượng láo lếu hợp ý khí X → 28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) → x = nó = 0,05

Phần trăm thể tích vị xác suất số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Câu 10: Hỗn hợp ý X bao gồm hiđrocacbon B với H2 (dư), với tỉ khối đối với hiđro là 4,8. Cho X trải qua Ni nung giá cho tới phản xạ trọn vẹn được láo lếu hợp ý Y với tỉ khối đối với hiđro vị 8. tường B là hiđrocacbon mạch hở, với số link π ko vượt lên trước quá 2. Công thức phân tử của hiđrocacbon B là

A. C3H6

B. C2H2

C. C3H4.

D. C4H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: MY = 8.2 = 16 < 28

→ Sau phản xạ H2 còn dư, hiđrocacbon B đang được phản xạ hết

Bảo toàn khối lượng: mX = mY → nX.MX = nY.MY

nXnY=MYMX=8.24,8.2=53

Chọn nX = 5 mol; nY = 3 mol

nH2(phan ung)=53=2 mol

TH1: Nếu B có một link π vô phân tử: CnH2n (n ≥ 2)

Ta có: nCnH2n=nH2(phan ung)=2 mol

nH2(ban dau)=52=3 mol

MX=14n.2+2.35=4,8.2n=1,5(loại)

TH2: Nếu B với 2 link π vô phân tử: CnH2n-2 (n ≥ 20

Ta có: nCnH2n2=12nH2(phan ung)=1 mol

nH2(ban dau)=51=4 mol

MX=(14n2).1+2.45=4,8.2n=3(thỏa mãn)

Vậy công thức của B là C3H4

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp

Xem thêm: diễn dịch